Contact

NSG-winkel

Adviezen en andere diensten

Donateurs kunnen persoonlijk advies krijgen, voor zover zich dit beperkt tot een telefoongesprek, beantwoording van een bericht via e-mail of brief.
De mogelijkheid bestaat te kiezen voor een eenmalige gift bij het verlenen van bovenstaande diensten. In dat geval brengen wij een bedrag in rekening van € 50,--. U kunt uiteraard ook kiezen voor een hoger bedrag dan € 50,-- Op het vraagbaak formulier kunt u uw keuze aangeven.

Betaling van het donateurschap of van de eenmalige gift gaat vooraf aan het uitvoeren van de gevraagde dienst.

Indien voor het advies een brochure wordt mee of toe gezonden, worden de kosten daarvan in rekening gebracht. Donateurs betalen daarvoor de halve prijs.

Voor de navolgende, meer uitgebreide diensten wordt een tegemoetkoming in de kosten verlangd:

 1. Het beoordelen van bouwtekeningen op geluidswerende aspecten.
  Tarief € 75,- bij een telefonische rapportage; € 300,- bij een schriftelijke rapportage.
 2. Het optreden als getuige-deskundige bij een civiele of administratieve procedure.
  Tarief € 225 ,- a € 600,- vooraf overeen te komen op basis van de verwachte tijdsbesteding, exclusief reis- en verblijfkosten.
 3. Het beoordelen van juridische, procedurele en geluidstechnische aspecten bij procedures in het kader van de Wet milieubeheer / Wet geluidhinder / Wro
  Tarief € 225,- à € 600,- vooraf overeen te komen op basis van de verwachte tijdsbesteding.
 4. Het beoordelen van een akoestisch rapport.
  Tarief € 225,-
 5. Het uitvoeren van een geluidsonderzoek ter plaatse behoort niet tot onze vaste dienstverlening.
  In die gevallen waar de NSG de overtuiging heeft dat een geluidmeting nuttig of noodzakelijk is, kan in goed overleg besloten worden u ook op dit punt te helpen.  Bedoelde geluidsmetingen kunnen worden gedaan aan hinderlijke geluidsbronnen en het doen uitvoeren van lucht- en contactgeluidisolatiemetingen, eventueel volgens voorgeschreven onderzoeksmethoden. De metingen worden alleen uitgevoerd voor particuliere donateurs van de stichting. De kosten zullen in overleg worden vastgelegd.
 6. Het verlenen van medewerking aan cursussen, het houden van lezingen en het verzorgen van demonstraties. 

Naast een volledige vergoeding van reis- en verblijfkosten wordt een tegemoetkoming van € 75,- per uur gevraagd, voor voorbereiding en het houden van een voordracht en/of uitvoeren van een demonstratie, met een vooraf overeengekomen maximum.

NB: Voor bovengenoemde werkzaamheden dient vooraf 50% te worden betaald. Hiervoor ontvangt u een factuur. Na ontvangst van dit voorschot starten wij de werkzaamheden.

Behoudens de dienst vermeld bij punt 6, worden ze uitsluitend verstrekt aan particuliere NSG-donateurs. De vermelde bedragen zijn inclusief btw.

Over het verlenen van opdrachten, de tarieven en de inhoud van de diverse diensten kunt u nadere informatie opvragen.

Publicaties

Onderstaande publicaties kunt u bestellen met behulp van het elektronisch bestelformulier op deze website. In de rubriek documentatie vindt u meer over de inhoud van onderstaande publicaties.
Donateurs krijgen 50% korting op al onze publicaties. Bent u nog geen donateur meld u dan aan.

Vignet 100 km

Met zuignapje:       € 3,-- (incl. btw en  excl. € 1,75 verzendkosten)
Zonder zuignapje: € 2,50 (incl. btw en excl. € 1,75 verzendkosten)

 

Boekjes en brochures

De prijzen zijn per stuk inclusief BTW en exclusief verzendkosten van € 3,00 bij een brochure en € 4,50 bij twee of meer.

Boekje over geluid van buren (handleiding voor bewoners, adviseurs en beoordelaars):

 

Brochures over geluidsisolatie:

 1. 'Vloeren en plafonds'   € 5,65
 2. 'Muren'                          € 5,65
 3. 'Buitenlawaai'              € 5,65
 4. 'Tussen kamers in eigen woning'; gratis, maar alleen bruikbaar in combinatie met de brochure 'muren' of 'vloeren'

 

Andere lawaaibronnen:

 1. Richtlijn geluidspectra horeca, gratis te downloaden
 2. 'Geluidskaarten en actieplannen' gratis te downloaden.
 3. Gemeenten en piekgeluiden bij detailhandel (gratis te downloaden)

 

Studiedagverslagen

De stuksprijs 'oude' verslagen bedraagt € 20,- en is inclusief BTW en verzendkosten.

De verslagen van 2010 en later kunnen gratis worden gedownload door op de link hierbeneden te klikken. 

 

Workshopverslag

Gratis te downloaden.

 1. 'Piekgeluiden en normstelling' (2002)

 

Burenrecht en geluidshinder

Scriptie geschreven door J.J. den Hollander, Master privaatrecht, VU Amsterdam, download hier.

 

 

 

 

Disclaimer / voorwaarden

De NSG is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor problemen en/of negatieve zaken die voortvloeien uit de hierboven vermelde producten en/of diensten, zie ook onze algemene voorwaarden.