Contact

Diensten

Adviezen en andere diensten

Donateurs kunnen persoonlijk advies krijgen. Voor zover zich dit beperkt tot een telefoongesprek, beantwoording van een bericht via e-mail of brief kan dit voor beperkte (meer) kosten. Op het vraagbaak formulier kunt u uw keuze aangeven.

Betaling van het donateurschap gaat vooraf aan het uitvoeren van de gevraagde dienst.
Indien voor het advies een brochure wordt toegezonden, worden de kosten daarvan in rekening gebracht. Donateurs krijgen 25% korting op brochures.

Voor de navolgende diensten wordt een tegemoetkoming in de kosten verlangd:

 1. Een basis advies
  Tarief € 55,-. Dit advies is een basisadvies wat betekent dat het met een telefoontje of via een mailtje is te behandelen.
  Eventueel zal het advies moeten worden uitgebreid. Dit wordt dan met u nader besproken. Hiervoor zal dan een voorstel worden gedaan, zie punt 2.
 1. Nader advies
  Tarief € 80,- per uur. Dit kunnen o.a. de volgende werkzaamheden zijn:
  - Het beoordelen van akoestische onderzoeken al dan niet voor een second opinion.
  - Het optreden als deskundige bij bezwaar- en beroepsprocedures bij o.a. de Wet milieubeheer / Wet geluidhinder / Wet ruimtelijke ordening.

  U ontvangt hiervoor een offerte; pas na opdrachtverlening en 50% aanbetaling voeren wij de werkzaamheden voor u uit.

Daarnaast leveren wij ook nog andere diensten: 

 1. Het uitvoeren van een geluidsonderzoek ter plaatse behoort niet tot onze vaste dienstverlening. 
  In die gevallen waar de NSG de overtuiging heeft dat een geluidmeting nuttig of noodzakelijk is, kan in goed overleg besloten worden u ook op dit punt te helpen.  Bedoelde geluidsmetingen kunnen worden gedaan aan hinderlijke geluidsbronnen en het doen uitvoeren van lucht- en contactgeluidisolatiemetingen, eventueel volgens voorgeschreven onderzoeksmethoden. De metingen worden alleen uitgevoerd voor particulieren en/of voor aan particulieren aanverwante organisaties. De kosten zullen in overleg worden vastgelegd.
 1. Het verlenen van medewerking aan cursussen, het houden van lezingen en het verzorgen van presentaties. 
  Naast een volledige vergoeding van reis- en verblijfkosten wordt een tegemoetkoming van € 80,- per uur gevraagd, voor voorbereiding en het houden van een voordracht en/of houden van een presentatie, met een vooraf overeengekomen maximum.
 1. Optreden als onafhankelijke deskundige/ klankbord bij de ontwikkeling van beleid, conflicten, e.d.
  De kosten zullen in overleg worden vastgelegd.

Mocht u willen weten of wij ook diensten verlenen die hierboven niet staan beschreven kunnen ze contact opnemen met dhr. E. Roelofsen via erik.roelofsen@nsg.nl.

NB: U ontvangt u na opdrachtverlening een eerste factuur met daarin de aanbetaling (50% van het totaalbedrag). Na betaling starten wij met de werkzaamheden. Aan het eind van de opdracht ontvangt u van ons een tweede factuur met daarin de restantbetaling.

Behoudens de dienst vermeld bij punt 4, worden ze uitsluitend verstrekt aan particuliere NSG-donateurs. De vermelde bedragen zijn voor particulieren inclusief btw.

Over het verlenen van opdrachten, de tarieven en de inhoud van de diverse diensten kunt u met ons contact opnemen.

Publicaties

Onderstaande publicaties kunt u bestellen met behulp van het elektronisch bestelformulier op deze website. In de rubriek documentatie vindt u meer over de inhoud van onderstaande publicaties. Donateurs krijgen 25% korting op al onze publicaties. Bent u nog geen donateur, dan kunt u zich hier aanmelden.
Na betaling van de factuur sturen wij u de bestelling toe.Boekjes en brochures (prijzen gelden vanaf 1 januari 2024 en zijn inclusief btw, maar exclusief verzendkosten).

Boekje over geluid van buren (handleiding voor bewoners, adviseurs en beoordelaars):

 

Brochures over geluidsisolatie

 1. 'Vloeren en plafonds'   € 7,50
 2. 'Muren'                          € 7,50
 3. 'Buitenlawaai'              € 7,50
 4. 'Tussen kamers in eigen woning'; gratis, maar alleen bruikbaar in combinatie met de brochure 'muren' of 'vloeren'

 

Andere lawaaibronnen

 1. Richtlijn geluidspectra horeca, gratis te downloaden
 2. 'Geluidskaarten en actieplannen', gratis te downloaden.
 3. Gemeenten en piekgeluiden bij detailhandel, gratis te downloaden


Vakblad Geluid
De prijs voor een abonnement (4 nummers) bedraagt € 200,-- exclusief btw en verzendkosten.
De stuksprijs bedraagt € 55,-- exclusief btw en verzendkosten.
De prijs voor een los artikel bedraagt € 15,-- exclusief btw en verzendkosten.

Meer info over het Vakblad Geluid vindt u hier.

Studiedagverslagen
De stuksprijs 'oude' verslagen bedraagt € 25,- en is inclusief btw en exclusief verzendkosten.
De verslagen van 2010 en later kunnen gratis worden gedownload door op de link hierbeneden te klikken. 

Workshopverslag
'Piekgeluiden en normstelling' (2002), gratis te downloaden

Burenrecht en geluidshinder
Scriptie geschreven door J.J. den Hollander, Master privaatrecht, VU Amsterdam, download hier.

Disclaimer / voorwaarden
De NSG is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor problemen en/of negatieve zaken die voortvloeien uit de hierboven vermelde producten en/of diensten, zie ook onze algemene voorwaarden.