Persberichten

100 Hard genoeg

Informatie voor de pers, 20 februari 2019

 

100: hard genoeg op de snelweg

 

Laat je medeweggebruiker weten waarom je het wat rustiger aan doet op de snelweg. Hang een vignet in je auto. Zo kies je voor:

  • Minder milieuschade
  • Minder brandstof(kosten)
  • Minder ongelukken.
  • Minder verkeersslachtoffers.
  • Minder lawaai

 

Dit initiatief is ontwikkeld door de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG). Daarom is de hinder door ongewenst geluid – in dit geval verkeerslawaai - het startpunt van deze actie.  Andere (milieu)factoren zijn evenwel – voor onze toekomst – zeker zo belangrijk.

Het vignet werd gepresenteerd op een congres over ‘Lawaai en gezondheid’ van 21 februari 2019.

Geluidemissies en hinder door een snelheidstoename van 100 naar 130 km/u van personenauto’s

Decibellen

Bij een toename van de snelheid van 100 naar 130 km/u levert een personenauto op normaal glad asfalt 3 decibel meer geluid. De oorzaak daarvan is het lawaai van de banden. Die 3 decibel meer komt overeen met tweemaal zoveel personenauto’s bij een verkeersstroom. De samenstelling van het wegverkeer bestaat uit licht, middelzwaar en zwaar. Vrachtverkeer maakt meer lawaai dan licht wegverkeer. Afhankelijk van de verhoudingen nivelleert dat de geluidbelasting voor omwonenden naar om en nabij 1,5 decibel. In praktische zin betekent dat een verschil in verkeersdrukte in de orde grootte van 40 %.

Hinder door wegverkeer voor omwonenden

Ongeveer kwart van de mensen ervaart hinder van wegverkeer. Dat is de afgelopen decennia nauwelijks veranderd. Voor een groot deel gaat het om verkeer binnen de bebouwde. Zie bron: RIVM

Een relatief klein deel van de bevolking woont onder de akoestische invloedssfeer van snelwegen. Rijden personenauto’s op snelwegen minder hard dan is de vermindering van de geluidbelasting in decibellen gering en dus ook de afname van het aantal geluidgehinderden. Toch zal in het geval de maximumsnelheid van 100 op snelwegen de standaard wordt dat voor omwonenden meer voordelen hebben dan de decibellen bij berekeningen van lawaai doen vermoeden. Wordt de maximumsnelheid 100 km/uur en wordt deze ook daadwerkelijk gehandhaafd dan zullen er niet of nauwelijks automobilisten zijn die ‘te hard’ rijden. En dat ervaren omwonenden direct. Dat bleek bijvoorbeeld toen bij Rotterdam (A13, Kleinpolderplein) trajectcontrole werd ingevoerd. Hardrijders verdwenen en dat ‘hoorden’ de omwonenden. Uit een enquête bleek dat bewoners in Overschie veel minder hinder ervaarden. Zie ook deze bron.

 Luchtkwaliteit: emissies licht verkeer van 100 naar 130 km/uur bij een vrije doorstroming (personenauto’s, bestelwagens en motoren)

Categorie

snelheid

stof

eenheid

emissiefactor

toename %

licht wegverkeer

100 km/h

CO

g/km

1,2055

 

licht wegverkeer

130 km/h

CO

g/km

1,1639

 

 

 

 

 toename

-0,0416

-3,45%

licht wegverkeer

100 km/h

fijnstof

g/km

0,0195

 

licht wegverkeer

130 km/h

fijnstof

g/km

0,02

 

 

 

 

 toename

0,0005

2,65%

licht wegverkeer    

100 km/h

NOx

g/km

0,2131

 

licht wegverkeer       

130 km/h

NOx

g/km

0,2971

 

 

 

 

toename

0,084

39%

licht wegverkeer 

100 km/h

NO2

g/km

0,0713

 

licht wegverkeer

130 km/h

NO2  

g/km

0,1073

 

 

 

 

 toename

0,036

50%

Bron: Rijksoverheid (RIVM)

Toename NOx  g/km bij vrije doorstroming:  39 %. 

NOx heeft een verzurende, vermestende invloed.

 

Toename NO2 g/km bij vrije doorstroming:  50 %

NO2 als vervuilende stof uit het verkeer tast de groei van de longen bij kinderen aan. Dit gevolg werd deels vastgesteld ongeacht de samenstelling van het fijn stof. Ook bij volwassenen is de longfunctie slechter in gebieden met een grote blootstelling aan NO2..  Kinderen krijgen vaker astma als ze in de buurt van verkeer wonen.
Het risico van astma stijgt met 15 procent wanneer de blootstelling aan NO2 toeneemt met 10 μg/m3.

Bron: Greenpeace: Gezondheidsrisico's als gevolg van blootstelling aan NO2

Fijnstof en CO g/km: blijft min of meer ongewijzigd.

Verkeersslachtoffers (veiligheid)

In 2014 werd de maximumsnelheid op veel snelwegen verhoogd naar 130 km/u. Op wegen waar je 130 mocht, is het aantal verkeersdoden in 2015 verdrievoudigd.  Zie bericht Volkskrant.

Verbruik

Het verbruik van een auto gaat bij hogere snelheid met sprongen omhoog. Het scheelt dus aardig in de portemonnee om niet te hard te rijden.

 Een constante rijsnelheid draagt bij aan een lager brandstofverbruik.  

Een constante snelheid van 70 tot 90 km per uur is het efficiëntst in verbruik, zowel bij een verbrandingsmotor als elektromotor. Aldus is er ook minder uitstoot van vervuilende stoffen.

Voor een benzinemotor is bij constante snelheid van rond de 80 km/uur het gemiddeld verbruik 5,4 liter brandstof per 100 km. Rij je 120 kilometer per uur dan loopt dat op naar 7,7 liter per 100 km en bij 140 km per uur is het verbruik  9,4 liter per 100 km.
Bron: milieu centraal

Elektrisch dan?

Voor een volledig elektrische auto neemt het verbruik bij een snelheidsverhoging van 100 naar 130 km met meer dan 40 % toe. Dat voel je niet alleen in de portemonnee, maar ook en vooral loopt de actieradius snel achteruit. Je komt niet zo ver en moet veel eerder aan de laadpaal.

Het geluid van een elektrische auto op de snelweg is niet minder dan die van een benzineauto.  Lawaai van banden is de geluidbron van een personenauto bij snelheden boven de 40 km/u.

Kies daarom ook voor een betere band: veiliger, zuiniger, stiller

Ten slotte

Als veel mensen ervoor kiezen het wat rustiger aan te doen op de snelweg vormt het een aanzet om 100 km/uur op alle snelwegen in regelgeving om te zetten. Dan verdwijnt een wirwar aan verkeersborden, ontstaat een rustiger verkeersbeeld en weet iedere automobilist waar hij aan toe is. Handhaving is dan simpel.

Het vignet kan besteld worden bij de NSG

 

 

NSG keurmerk

Geluiddempende bedekkingen op vloeren

NSG helpt consumenten en producenten.

Aan bewoners van appartementen worden eisen gesteld aan de geluiddemping van te leggen bedekking op hun vloeren. Daarover bestaan veel misverstanden. Met de uitgifte van een geluidkeurmerk voor ondervloerproducten schept de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) duidelijkheid. De firma Unifloor in Deventer is het eerste bedrijf dat gebruik maakt van een dergelijk NSG kwaliteitslabel. 

De NSG heeft in de jaren negentig van de vorige eeuw aangegeven dat bedekkingen op vloeren de contactgeluidisolatie van betonvloeren met 10 dB moet verbeteren ten einde de kans op hinder wezenlijk te verkleinen. Die 10 dB-eis is nu algemeen gangbaar in huurcontracten en huishoudelijke reglementen.

Misverstanden
Over het onderwerp bestaan bij niet-deskundigen vele misverstanden. Dat is niet zo vreemd, want de leek duizelt het van allerlei aanduidingen. Een factor die daarbij een rol speelt, is dat op de verpakking van veel ondervloeren en vloerbedekkingen verschillende Europese grootheden voor (de reductie van) contactgeluid worden gebruikt. De in Nederland gangbare grootheid voor hetzelfde ondervloerpoduct toont een veel lagere waarde dan wat elders in Europa wordt gehanteerd. Bovendien zijn deze cijfers verschillend voor betonvloeren en houten basisvloeren. Daarnaast vergt een vloerbedekking op een verend opgelegde ( zwevende) dekvloer, die sinds 2003 worden toegepast vanwege de aanscherping van de bouwbesluit-eisen, een andere aanpak. Dit is voor consumenten en zelfs voor professionals vaak niet meer te volgen zodat vanuit geluidhinderoogpunt verkeerde vloerbedekking wordt gelegd die loopgeluiden te weinig reduceren.

Keurmerk
Het NSG-keurmerk toont duidelijk de reductiewaarde en op welke basisvloer het kan worden toegepast. Leveranciers van (onder)vloerbedekkingen die gebruik maken van het keurmerk worden door de NSG gecontroleerd op basis van het vereiste onderzoeksrapport. Het keurmerk is vijf jaar geldig. Daarna zal het product opnieuw moeten worden getest in een akoestisch laboratorium. Bij de aanschaf van een ondervloerproduct behoeven consumenten slechts te letten op het keurmerk. Zodoende voldoen ze aan de eisen die gewoonlijk in hun huishoudelijk reglement zijn gesteld. En zelfs als het reglement daarin onvoldoende duidelijk is, wordt verondersteld dat de 10-eis van toepassing is. Zo blijkt uit jurisprudentie.

Deze pagina toont firma's met een NSG certificaat.

Betonvloeren
Ondervloerproducten kunnen in de praktijk minder goed scoren dan in het laboratorium. De oorzaak daarvan kan een losliggende  afwerklaag van zand-cement zijn. Door het 'uitkloppen' van de vloer kan worden nagegaan of dat het geval is. De betonnen basisvloer zal moeten worden hersteld. Daarna kan de 'oude' bedekking op hetzelfde gecertificeerde ondervloerproduct worden teruggelegd.
De kwaliteit van het gecertificeerde ondervloerproduct is ongewijzigd, tenzij uiteraard de fabrikant het product heeft gewijzigd in samenstelling of dikte. Een visuele inspectie volstaat met het monster, dat de NSG in haar archief heeft.

Lage tonen en houten draagvloeren
Op houten draagvloeren worden producten toegepast die een onvoldoende of soms zelfs een averechtse dempende functie hebben. Daarbij spelen lage tonen een doorslaggevende rol als het gaat om de ervaren hinder. Vaak betoogt men dat het aangeschafte product verkeerd is gelegd. Dat is niet het geval. Het product is op een zware betonvloer getest in het laboratorium. Het daar gevonden getal kan je niet toepassen bij een houten draagvloer. De reden daarvan is dat bij houten vloeren de lage tonen dominant zijn en daar scoort een ondervloerproduct niet of nauwelijks. Soms proberen bewoners dat effect te compenseren door op sokken te gaan lopen. Sommige mensen gaan dan juist op hun hielen lopen en dat bevorderd dan weer het opwekken van dreungeluidern. Bij spelende kinderen gaat het helemaal fout. Bij oude etagewoningen is daarom al snel een bouwkundige aanpak nodig. De NSG krijgt daarover dagelijks vragen.

GELUID IN HET NIEUWS

Geluid van windmolens vergt maatwerk

Gemeenten aan zet... Verder >

Sluiting vliegveld Maastricht

Optie voor provincie... Verder >

Veluwse gemeenten last festivals

Ze mogen klagen over bijv. LowLands... Verder >

Aanpak geluidoverlast meeuwen

Den Haag werkt zich in de nesten... Verder >

Schiphol moet krimpen

Omwonenden dagen Staat voor rechter... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Webinar Geluiddempende vloerbedekking
06 oktober 2021

Geluiddempende vloerbedekking, ontwikkeling en prestaties op hout, beton en zwevende dekvloer... Verder >

Themabijeenkomst: Luchtvaart en Geluid
27 juni 2019

Rondom de luchtvaart is het nodige aan de gang wat betreft de milieu- en klimaat aspecten. Zo is het rijk voornemens om het luchtruim te herzien, komt er een nieuwe luchtvaartnota, wil vliegveld Schiphol uitbreiden en is het de bedoeling om een extra vliegveld te openen in Lelystad. Al met al is er dus het nodige te doen en is de luchtvaart behoorlijk in beweging... Verder >

Nationale Geluidshinderdag 2019
02 april 2019

Geluid van bedrijven... Verder >