Contact

Persberichten

100 Hard genoeg

Informatie voor de pers, 20 februari 2019

 

100: hard genoeg op de snelweg

 

Laat je medeweggebruiker weten waarom je het wat rustiger aan doet op de snelweg. Hang een vignet in je auto. Zo kies je voor:

  • Minder milieuschade
  • Minder brandstof(kosten)
  • Minder ongelukken.
  • Minder verkeersslachtoffers.
  • Minder lawaai

 

Dit initiatief is ontwikkeld door de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG). Daarom is de hinder door ongewenst geluid – in dit geval verkeerslawaai - het startpunt van deze actie.  Andere (milieu)factoren zijn evenwel – voor onze toekomst – zeker zo belangrijk.

Het vignet werd gepresenteerd op een congres over ‘Lawaai en gezondheid’ van 21 februari 2019.

Geluidemissies en hinder door een snelheidstoename van 100 naar 130 km/u van personenauto’s

Decibellen

Bij een toename van de snelheid van 100 naar 130 km/u levert een personenauto op normaal glad asfalt 3 decibel meer geluid. De oorzaak daarvan is het lawaai van de banden. Die 3 decibel meer komt overeen met tweemaal zoveel personenauto’s bij een verkeersstroom. De samenstelling van het wegverkeer bestaat uit licht, middelzwaar en zwaar. Vrachtverkeer maakt meer lawaai dan licht wegverkeer. Afhankelijk van de verhoudingen nivelleert dat de geluidbelasting voor omwonenden naar om en nabij 1,5 decibel. In praktische zin betekent dat een verschil in verkeersdrukte in de orde grootte van 40 %.

Hinder door wegverkeer voor omwonenden

Ongeveer kwart van de mensen ervaart hinder van wegverkeer. Dat is de afgelopen decennia nauwelijks veranderd. Voor een groot deel gaat het om verkeer binnen de bebouwde. Zie bron: RIVM

Een relatief klein deel van de bevolking woont onder de akoestische invloedssfeer van snelwegen. Rijden personenauto’s op snelwegen minder hard dan is de vermindering van de geluidbelasting in decibellen gering en dus ook de afname van het aantal geluidgehinderden. Toch zal in het geval de maximumsnelheid van 100 op snelwegen de standaard wordt dat voor omwonenden meer voordelen hebben dan de decibellen bij berekeningen van lawaai doen vermoeden. Wordt de maximumsnelheid 100 km/uur en wordt deze ook daadwerkelijk gehandhaafd dan zullen er niet of nauwelijks automobilisten zijn die ‘te hard’ rijden. En dat ervaren omwonenden direct. Dat bleek bijvoorbeeld toen bij Rotterdam (A13, Kleinpolderplein) trajectcontrole werd ingevoerd. Hardrijders verdwenen en dat ‘hoorden’ de omwonenden. Uit een enquête bleek dat bewoners in Overschie veel minder hinder ervaarden. Zie ook deze bron.

 Luchtkwaliteit: emissies licht verkeer van 100 naar 130 km/uur bij een vrije doorstroming (personenauto’s, bestelwagens en motoren)

Categorie

km/h

stof

eenheid

emissie factor

 % 

licht wegverkeer

100

CO

g/km

1,2055

 

licht wegverkeer

130

CO

g/km

1,1639

 

 

 

 

 toename

-0,0416

-3,45%

licht wegverkeer

100

fijnstof

g/km

0,0195

 

licht wegverkeer

130

fijnstof

g/km

0,02

 

 

 

 

 toename

0,0005

2,65%

licht wegverkeer    

100

NOx

g/km

0,2131

 

licht wegverkeer       

130

NOx

g/km

0,2971

 

 

 

 

toename

0,084

39%

licht wegverkeer 

100

NO2

g/km

0,0713

 

licht wegverkeer

130

NO2  

g/km

0,1073

 

 

 

 

 toename

0,036

50%

Bron: Rijksoverheid (RIVM)

Toename NOx  g/km bij vrije doorstroming:  39 %. 

NOx heeft een verzurende, vermestende invloed.

 

Toename NO2 g/km bij vrije doorstroming:  50 %

NO2 als vervuilende stof uit het verkeer tast de groei van de longen bij kinderen aan. Dit gevolg werd deels vastgesteld ongeacht de samenstelling van het fijn stof. Ook bij volwassenen is de longfunctie slechter in gebieden met een grote blootstelling aan NO2..  Kinderen krijgen vaker astma als ze in de buurt van verkeer wonen.
Het risico van astma stijgt met 15 procent wanneer de blootstelling aan NO2 toeneemt met 10 μg/m3.

Bron: Greenpeace: Gezondheidsrisico's als gevolg van blootstelling aan NO2

Fijnstof en CO g/km: blijft min of meer ongewijzigd.

Verkeersslachtoffers (veiligheid)

In 2014 werd de maximumsnelheid op veel snelwegen verhoogd naar 130 km/u. Op wegen waar je 130 mocht, is het aantal verkeersdoden in 2015 verdrievoudigd.  Zie bericht Volkskrant.

Verbruik

Het verbruik van een auto gaat bij hogere snelheid met sprongen omhoog. Het scheelt dus aardig in de portemonnee om niet te hard te rijden.

 Een constante rijsnelheid draagt bij aan een lager brandstofverbruik.  

Een constante snelheid van 70 tot 90 km per uur is het efficiëntst in verbruik, zowel bij een verbrandingsmotor als elektromotor. Aldus is er ook minder uitstoot van vervuilende stoffen.

Voor een benzinemotor is bij constante snelheid van rond de 80 km/uur het gemiddeld verbruik 5,4 liter brandstof per 100 km. Rij je 120 kilometer per uur dan loopt dat op naar 7,7 liter per 100 km en bij 140 km per uur is het verbruik  9,4 liter per 100 km.
Bron: milieu centraal

Elektrisch dan?

Voor een volledig elektrische auto neemt het verbruik bij een snelheidsverhoging van 100 naar 130 km met meer dan 40 % toe. Dat voel je niet alleen in de portemonnee, maar ook en vooral loopt de actieradius snel achteruit. Je komt niet zo ver en moet veel eerder aan de laadpaal.

Het geluid van een elektrische auto op de snelweg is niet minder dan die van een benzineauto.  Lawaai van banden is de geluidbron van een personenauto bij snelheden boven de 40 km/u.

Kies daarom ook voor een betere band: veiliger, zuiniger, stiller

Ten slotte

Als veel mensen ervoor kiezen het wat rustiger aan te doen op de snelweg vormt het een aanzet om 100 km/uur op alle snelwegen in regelgeving om te zetten. Dan verdwijnt een wirwar aan verkeersborden, ontstaat een rustiger verkeersbeeld en weet iedere automobilist waar hij aan toe is. Handhaving is dan simpel.

Het vignet kan besteld worden bij de NSG

 

 

Burenlawaai: wat is 'normaal'?

Nieuwe NSG-brochure 'Geluidshinder - Buren'

Delft, 23 juni 2003

Om ergernis bij de buren te vermijden is het noodzakelijk bewust met geluid om te gaan. Maar wat is ‘geluidsbewust’? En hoeveel geluid moet je van de buren accepteren; wat is ‘normaal’? De nieuwste NSG-brochure geeft daarop het antwoord.

Lawaai van buren staat - na wegverkeerslawaai - op de tweede plaats van de meest voorkomende vormen van geluidshinder in Nederland. Bijna een kwart van de Nederlanders wordt ernstig gehinderd door geluid van hun buren. Muziek van radio en cd hindert de meeste mensen, gevolgd door lopen met hard schoeisel over harde vloerbedekkingen. Dagelijks krijgt de NSG daarover tientallen vragen. Daarom heeft ze een uitgebreide brochure samengesteld die op de meest voorkomende vragen een antwoord geeft.

Sociale normen

Het boekje ‘Geluidshinder – Buren’ is een hulpmiddel om hinder van buurgeluiden te verminderen. Het is met name geschreven voor mensen die hinder ondervinden van hun buren. Maar de brochure biedt ook handige tips voor mensen die hinder bij hun buren willen voorkomen of verminderen. Daarnaast is het nuttig voor mensen die bemiddelen bij conflicten over burengeluid, zoals verhuurders, huismeesters en (verenigingen van) eigenaren.
Buurgeluiden worden een probleem wanneer ze de rust verstoren of ons hinderen bij onze bezigheden. In de brochure is daarom aangegeven wat de meeste mensen nog van elkaar accepteren. Zo blijkt uit onderzoek dat driekwart van de mensen overdag weinig problemen heeft met een kwartiertje muziek van de buren.

Overleg

Uiteraard is het belangrijk om met buren te praten wanneer er hinder is. Als je de oplossingen kent, heeft zo’n gesprek meer kans van slagen. Trakteer de buren daarom niet op verwijten, maar op tips. Bijvoorbeeld een dreunende wasmachine op rubbers zetten of een hond trainen om zonder blaffen alleen te zijn. Weet wat wel en niet kan en wat een eventuele verhuurder of de politie kan doen. De gang naar de rechter is immers een uiterste noodgreep.
Als je samen met de buren de praktische tips uit de brochure toepast, kan de hinder in de meeste gevallen tot een aanvaardbaar niveau teruggebracht worden.

Brochure ‘Geluidshinder - Buren’