image-slider-9
Lawaai is geen leven (campagne-slogan NSG, 1984-1992)
image-slider-9
Lawaai is geen leven (campagne-slogan NSG, 1984-1992)
left
image-slider-8
Het mooiste geluid is stilte (Robert Smythe Hichens, Engels liedjesschrijver 1864-1950)
left
image-slider-7
Geluidshinder moet minder (titel campagne-plan NSG 2001)
right
image-slider-6
Laten we zacht zijn voor elkaar (campagne-slogan NSG, 1977-1984)
right

ANBI erkend

NSG is ANBI erkend

De NSG is in het bezit van de ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling en geeft donateurs en sponsors de mogelijkheid om hun gift af te trekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

 De ANBI is toegekend per 1 januari 2010.

ANBI publicatie d.d. 1 juli 2020 (wordt elk jaar per 1 juli vernieuwd)

Officiële naam: Nederlandse Stichting Geluidshinder ook wel bekend als NSG

ANBI nummer: 803651442

KvK nummer: 41151151

Fiscaalnummer: NL8036.51.442.B01

Postadres: Postbus 381, 2600 AJ Delft

Bezoekadres: Parallelweg 1 te Schiedam (1 dag per week aanwezig)

https://nsg.nl      info@nsg.nl

Doelstelling: De NSG bevordert het voorkómen en bestrijden van de schadelijke effecten van geluid en het creëren en behouden van een goed akoestisch klimaat in Nederland.

Beleidsplan: Ons beleid kunt u lezen in de NSG visie en missie.

Bestuur: Voor een overzicht van de bestuursleden kunt u hier klikken.

Beloningsbeleid: De voorzitter van de NSG en de overige bestuurders ontvangen een reiskostenvergoeding indien gewenst.

Het personeel van de stichting bestaat uit een directeur, adviseur/voorlichter, een tweetal geluidsadviseurs en een administratief medewerker.

De beloning van de directeur wordt door het bestuur vastgesteld en is conform de ‘Adviesregeling beloning directeuren van goede doelen’. De overige personeelsleden ontvangen een vergoeding conform de arbeidsvoorwaarden van de NSG.

Naast personeel maakt de NSG gebruik van vrijwilligers, hiervoor ontvangen zij een vrijwilligersvergoeding.

Activiteiten

In het jaar 2019 hebben wij o.a. de volgende activiteiten uitgevoerd:

- Organiseren van een drietal thema bijeenkomsten voor de professionele doelgroep

- Het organiseren van de jaarlijkse Nationale Geluidshinderdag in maart

- Deelname aan beurzen en congressen van derden

 - Uitbrengen van het NSG donateursblad en brochures

- Beantwoorden van vragen van burgers aan onze NSG servicelijn ca. 500 mailtjes, ca. 380 telefoontjes

 - Bijstaan van burgers bij bezwaar- en beroepsprocedures, ca. 15 zaken

- Uitvoeren van geluidsonderzoek naar dreunende vloeren, ca. 25 zaken

- Het uitgeven van een Geluidkeurmerk voor geluiddempende ondervloeren

- Diverse malen actief op radio, TV en geschreven media

- Participeren in nieuwe wet- en regelgeving trajecten; Geluid in de omgevingswet en Bouwbesluit

- Lobby werkzaamheden om het aspect geluid meer aandacht te geven in zowel Den Haag als Brussel

 

Financiën: Hieronder het financieel overzicht van 2019

Balans

Rubriek Debet Credit
Crediteuren Exact   21569,06
Kas 44,77  
ASN-bank 23387,12  
Depot PTT 875,00  
Debiteuren 5455,32  
BTW exact 7493,00  
Overloop   472,50
Kasboek 84,78  
Bankrekening 13879,50  
Nog te boeken 77,20  
Activa (Bezit) 29255,13  
Stichtingskapitaal   45,00
Crediteuren   15346,62
BTW 6% af te dragen (exact)   374,76
BTW 19% af te dragen (exact)   27931,00
BTW op inkoop tbv belaste prestaties (exact) 7462,00  
BTW op inkoop algemene kosten (exact) 36187,00  
BTW op inkoop tbv onbelaste prestaties (exact) 441,00  
BTW op horecakosten eigen gebruik (exact)   312,00
Vooruitontv. Don. Partic.   3212,50
Vooruitontv. Don. Bedr.   230,00
Resultaat Vorige Jaren   114699,97
Winst/verlies vorig b.j. 21415,33  
BTW afgerekend 6604,00  
Passiva (Schulden)   90042,52
Resultaat 60749,84  
Totalen 184155,86 184193,41


Baten/lasten

Rubriek Debet Credit
Salarissen 179011,69  
Inhuur personeel 7600,00  
Reis- en Verblijfskosten 6274,94  
Kosten ontwikkeling Geluidshinderapp 350,00  
Huisvesting & detachering 565,68  
Verzendkosten 1601,50  
Financiele Administratie 1979,31  
Donateurswerving 535,52  
Telecommunicatie 550,43  
Cursussen 850,00  
Diverse Kantoorkosten 12853,54  
Geluidshinderdag 8294,07  
Geluidshindermiddagen 6511,76  
Voorlichtingsmateriaal 620,00  
Voorlichtingscampagne 237,40  
NSG Nieuws 600,00  
Tijdschrift Geluid 300,00  
Onderzoeksprojecten 19208,78  
Innovatie 2400,00  
Rekenverschillen   0,01
Betalingsverschil   32,50
Kosten 250312,11  
Donaties Particulieren   35001,04
Donaties Overheidinst.   14030,00
Donaties Bedrijven   11480,96
Bijdrage geluidshinderapp   742,00
Inkomsten Geluidsh.dag   40615,00
Ink. Expo Geluidsh.dag   3000,00
Geluidshindermiddagen   27018,75
Sponsoring NSG   6250,00
Rente   65,62
Kleine opdrachten particulieren   38979,66
Opdrachten overheid   3480,00
Certificaat ondervloeren   3000,00
Verzend en handelingskosten   1388,47
Giften   398,92
Kleine publikaties   397,00
Verkochte Promotieartikel   331,50
Grote publikaties   3383,34
Betalingsverschillen inkoop   0,01
Opbrengsten   189562,27
Resultaat   60749,84
Totalen 250344,62 250344,62

 

GELUID IN HET NIEUWS

Hinder door F-35

Veel meer klachten... Verder >

Boete voor luidruchtige motoren

€ 400,--... Verder >

Dempen vliegtuiglawaai in proefwoonwijk

Simulatie met zeecontainers... Verder >

Nieuwbouw rond Schiphol

mogelijk als Schiphol anders gaat vliegen... Verder >

Stille vrachtwagen

Vervoerder investeert... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Webinar Geluiddempende vloerbedekking
30 juni 2021

Geluiddempende vloerbedekking, ontwikkeling en prestaties op hout, beton en zwevende dekvloer... Verder >

Themabijeenkomst: Luchtvaart en Geluid
27 juni 2019

Rondom de luchtvaart is het nodige aan de gang wat betreft de milieu- en klimaat aspecten. Zo is het rijk voornemens om het luchtruim te herzien, komt er een nieuwe luchtvaartnota, wil vliegveld Schiphol uitbreiden en is het de bedoeling om een extra vliegveld te openen in Lelystad. Al met al is er dus het nodige te doen en is de luchtvaart behoorlijk in beweging... Verder >

Nationale Geluidshinderdag 2019
02 april 2019

Geluid van bedrijven... Verder >