image-slider-9
Lawaai is geen leven (campagne-slogan NSG, 1984-1992)
image-slider-9
Lawaai is geen leven (campagne-slogan NSG, 1984-1992)
left
image-slider-8
Het mooiste geluid is stilte (Robert Smythe Hichens, Engels liedjesschrijver 1864-1950)
left
image-slider-7
Geluidshinder moet minder (titel campagne-plan NSG 2001)
right
image-slider-6
Laten we zacht zijn voor elkaar (campagne-slogan NSG, 1977-1984)
right

Laagfrequent geluid

 

Download:

NSG Richtlijn LFG

Evaluatie NSG Richtlijn

 

Gehinderd door een brom

Velen ondervinden ernstige hinder, oorzaak onbekend.

Met enige regelmaat verschijnen er berichten in de media dat mensen geteisterd worden door wat wordt omschreven als laagfrequent geluid (LFG). De slachtoffers geven aan dat ze heel veel hinder ervaren van brommen en bonzen, soms ook geven ze aan dat het om trillingen gaat. Veelal staan ze alleen in hun ervaringen. Buurtgenoten en hulpverleners horen het niet. Bij de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) melden zich enkele slachtoffers per maand.

Op een door de NSG georganiseerde bijeenkomst in Deventer werd aandacht besteed aan dit ongrijpbare fenomeen. In die gevallen dat in bepaalde wijken in een stad of regio in het buitengebied meerdere mensen hinder ervaren ontstaat het vermoeden dat er een bron in de buurt moet zijn. Soms wijzen de slachtoffer naar een bron, soms ook weten ze het niet. Akoestisch adviseurs doen uitgebreide geluidsmetingen. Daarbij maken ze o.a. gebruik van de NSG Richtlijn Laagfrequent Geluid, waarin naast een onderzoeksmethode ook een toetsingcriterium is aangegeven op welk moment geluid hoorbaar wordt. Dat levert feitelijk weinig op. Nooit wordt een bron gevonden. Daar waar fysici bij het beoordelen van geluidsklachten over lage tonen geen relatie kunnen aantonen met de aanwezigheid van hoorbaar laagfrequent geluid, moet worden gekeken naar andere aspecten die de beschreven ervaringen van gehinderden kunnen verklaren. In die gevallen waar slechts een persoon het geluid waarneemt – meestal ouder dan 40 jaar en vaker vrouw dan man – en waar geen aanwijsbare bron beschikbaar is, moet daarbij naar andere mogelijke oorzaken worden gezocht. Op de bijeenkomst van de Nederlandse Stichting Geluidshinder in Deventer gaven diverse sprekers aan dat de mogelijkheid dat deze mensen last hebben van oorsuizingen niet moet worden uitgesloten.


Download de plaatjes van de voordrachten  van de sprekers op de NSG themabijeenkomst van 24 mei

 

Diverse informatiebronnen

Horen LFG slachtoffers lage tonen beter?

Toch misschien een vorm van oorsuizingen?

Ik hoor een bromtoon

Geluid als een illusie

Informatie over Tinnitus

Uitleg tinnitus in een video

'Medicijn' tegen oorsuizingen 

Implantaat dat o.a. LFG onderdrukt

Rijdende Rechter (TV-programma: horendol)

 

LFG, Rijdende Rechter en NSG

In de loop de jaren passeerde het onderwerp LFG ook bij het TV-programma De Rijdende Rechter.

Alle zijn verschillend niet alleen in juridische zin, maar ook bij de beoordeling van de ervaringen van de slachtoffers

Zie die van 2017. Bekijk de uitzending van de Rijdende Rechter van 17 oktober 2017
In deze casus kon de door de slachtoffers aangewezen bron niet de oorzaak zijn. Toch gaf John Reid aan dat er maatregelen moesten worden getroffen te betalen door de slachtoffers. Een soort Salomonsoordeel.

Helse herrie bij de Rijdende Rechter

Bekijk de uitzending van 30 januari 2018. 
Deze casus is bijzonder. Het LFG-geluid wordt vastgesteld. Maar het lijkt erop dat de oude mevrouw zo gevoelig is voor het geluid - , dat verder niemand hoort - , dat 'het met haar aan loop gaat'. Ze is geobsedeerd en ontwikkelt een overgevoeligheid. Het is voor haar te hopen dat de voorgestelde maatregelen soelaas gaan bieden. In het uitzending wordt vervolgd blijkt dat de voorstelde en uitgevoerde maatregelen niet hebben geholpen: in tegendeel.

TV-programma De Rijdende Rechter handelde 18 oktober 2011 over een casus waar sprake was van laagfrequent geluid. De NSG in de persoon van Jan Kramer was door mr. Frank Visser te hulp geroepen als deskundige. In juridische zin was de zaak helder. Een oudere alleen wonende vrouw beschuldigt de verhuurder van haar woning dat de centrale verwarmingsinstallatie de oorzaak is van de dreunende geluiden die zij in haar woning als een marteling ervaart. De installatie werd in de hoogste stand in werking gesteld. Niemand ook de huurster niet kon het geluid op dat moment horen. Geluidmetingen waren zinloos. Mede lettend op de inspanningen die de verhuurder zich had getroost luidde de uitspraak dan ook dat de woningbouwvereniging geen blaam trof. Maar daarmee wordt geen recht gedaan aan de bewoonster die met een groot probleem opgezadeld blijft. Op aangeven van Kramer wordt het gehoor van mevrouw getest. Daaruit blijkt dat mevrouw een fors gehoorverlies heeft bij de lage tonen. Dat doet vermoeden dat zij de tonen die zij beschrijft niet zou kunnen horen. Of anders gezegd: als deze tonen er zouden zijn, zouden anderen het zeker moeten horen. En dat laatste is niet het geval. De vraag rijst dan wat hier aan de hand is. Daarom is het navolgende van belang.

CBS of Oliver Sacks syndroom

In 1760 beschreef de Zwitserse filosoof Charles Bonnet als eerste het fenomeen dat we nu het Charles Bonnet Syndroom (CBS) noemen. Zijn grootvader, die door staar bijna blind was, zag toch heel duidelijk overal dingen om zich heen: mensen, vogels, vlinders, maar ook wandtapijten en zelfs complete gebouwen. Kenmerkend van CBS is dat de visuele hallucinaties vaak als leuk en prettig worden ervaren. Bij de auditieve variant ligt dat helaas wat anders. Mensen die lijden aan de auditieve variant van CBS horen muziek die er niet is, maar het kan ook om onbestemde hinderlijke geluiden gaan. Het komt vooral voor bij slechthorende ouderen, maar wordt ook al bij jongere patiënten geconstateerd. Feit is dat CBS alleen voorkomt bij mensen die op één of andere manier slechthorend zijn of op een andere manier geluidsprikkels missen in hun leven. Patiënten met dit syndroom zijn allerminst gek, de hersenen hebben alleen een sterke compensatiedrang wanneer bepaalde prikkels niet binnenkomen. De Britse neuroloog Oliver Sacks beschreef in zijn boek Musicophilia: Tales of Music and the brain (2007) de auditieve variant van CBS en gaf het de term releasehallucinaties mee: het waarnemen van beelden en geluiden bij verminderd zicht of gehoor. Deze variant van CBS wordt daarom ook wel het Oliver Sacks syndroom genoemd. Compensatiedrang Het lijkt erop dat de hersenen van een CBS-patiënt het gebrek aan geluidsprikkels willen compenseren. Zo’n gebrek kan ontstaan bij doofheid, maar ook bijvoorbeeld wanneer een patiënt in een sociaal isolement zit. Als het oor of binnenoor beschadigd is, of als de hersengebieden die het geluid verwerken niet meer in orde zijn, krijgen die hersengebieden minder informatie te verwerken. Dat heet sensorische deprivatie. De hersenen zijn geprogrammeerd om actief te zijn, niet om jarenlang stil te zitten. Wanneer het hersengebied dat geluid verwerkt, de auditieve cortex, lange tijd geen informatie binnenkrijgt, gaat het zelf op zoek naar impulsen. 

Bron CBS: TV-programma Labyrinth (VPRO)

Maskerend geluid helpt

Ruis helpt bij klachten bromgeluid.  6 van de 10 mensen die last hebben van een laagtonig 'brom'geluid hebben minder klachten als ze een ruisachtig geluid gebruiken. Van hen gebruikten er 5 de ruis-CD (of digitale geluidbestanden) die bij de Rijksuniversiteit Groningen kan worden opgevraagd (schrijf naar ). Een onderzoek hiernaar is onlangs gepubliceerd bij de International Acoustic Conference in Aken.

Doe een gehoortest online: klik hier

In de NSG thema-bijeenkomst 'Geluidshinder, hoe te duiden?.... besteedde akoestisch adviseur/audioloog Wim Soede aandacht aan het onderwerp. zie zijn sheets.

GELUID IN HET NIEUWS

LFG in beeld

RIVM adviseert onderzoek laagfrequent geluid... Verder >

Windmolens monitoren op geluid

Afstand woningen: > 10 X ashoogte... Verder >

Gezondheidmonitor

Kies een gemeente... Verder >

Herrie in de stad

Was vroeger heel normaal... Verder >

Geluidsbelastingkaart 2021

Peiljaar 2019... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Webinar Geluiddempende vloerbedekking
01 december 2021

Geluiddempende vloerbedekking, ontwikkeling en prestaties op hout, beton en zwevende dekvloer... Verder >

Themabijeenkomst: Luchtvaart en Geluid
27 juni 2019

Rondom de luchtvaart is het nodige aan de gang wat betreft de milieu- en klimaat aspecten. Zo is het rijk voornemens om het luchtruim te herzien, komt er een nieuwe luchtvaartnota, wil vliegveld Schiphol uitbreiden en is het de bedoeling om een extra vliegveld te openen in Lelystad. Al met al is er dus het nodige te doen en is de luchtvaart behoorlijk in beweging... Verder >

Nationale Geluidshinderdag 2019
02 april 2019

Geluid van bedrijven... Verder >