Contact

Laagfrequent geluid

Gehinderd door een brom

Velen ondervinden ernstige hinder, oorzaak vaak onbekend.

Over de hele wereld hebben mensen last van een bromtoon, ook wel laagfrequent geluid (LFG) genoemd. De Canadese onderzoeker Glen MacPherson verzamelt op de website thehum.info klachten over The Hum (De Brom) uit de hele wereld. Volgens hem klinkt de Brom als een stationair draaiende automotor voor het huis of verderop in de straat. Sommigen beschrijven het als een laag rommelend of dreunend geluid. Het is ’s nachts meestal luider dan overdag en binnen luider dan buiten. Het geluid kan meestal gemaskeerd worden door een achtergrondgeluid, zoals van een ventilator of radio. Karakteristiek is dat de Brom mensen volgt waar ze ook heen gaan en dat andere mensen op dezelfde tijd en plaats hem niet kunnen horen.

Uit onderzoeken in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen onder mensen met klachten over een zeer hinderlijk laagfrequent geluid of ‘brom’, blijkt dat 2/3de van hen minder last heeft als ze een maskerend geluid gebruiken. Over deze methode is nu een website gepubliceerd met informatie gericht op mensen met klachten en hun familie. Zij kunnen daar ook maskerende ruissoorten downloaden.
Klik voor deze website hier op: INFORMATIE, VRAGEN EN ANTWOORDEN

RIVM over bromtonen

Het horen van bromtonen kan heel vervelend en indringend zijn. Bromtonen kunnen laagfrequent geluid (LFG) zijn, maar dat hoeft niet. Bromtonen kunnen veel invloed hebben op iemands leven.
Lees op de webpagina van het RIVM  over hoe u bromtonen herkent, wat eraan te doen is en bij wie u terecht kunt met vragen of om bromtonen te melden

LFG en de NSG

Met enige regelmaat verschijnen er berichten in de media dat mensen geteisterd worden door wat wordt omschreven als laagfrequent geluid (LFG). De slachtoffers geven aan dat ze heel veel hinder ervaren van brommen en bonzen, soms ook geven ze aan dat het om trillingen gaat. Veelal staan ze alleen in hun ervaringen. Buurtgenoten en hulpverleners horen het niet. Bij de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) melden zich enkele slachtoffers per maand.

Op een door de NSG georganiseerde bijeenkomst in Deventer werd aandacht besteed aan dit ongrijpbare fenomeen. In die gevallen dat in bepaalde wijken in een stad of regio in het buitengebied meerdere mensen hinder ervaren ontstaat het vermoeden dat er een bron in de buurt moet zijn. Soms wijzen de slachtoffer naar een bron, soms ook weten ze het niet. Akoestisch adviseurs doen uitgebreide geluidsmetingen. Daarbij maken ze o.a. gebruik van de NSG Richtlijn Laagfrequent Geluid, waarin naast een onderzoeksmethode ook een toetsingcriterium is aangegeven op welk moment geluid hoorbaar wordt. Dat levert feitelijk weinig op. Nooit wordt een bron gevonden. Daar waar fysici bij het beoordelen van geluidsklachten over lage tonen geen relatie kunnen aantonen met de aanwezigheid van hoorbaar laagfrequent geluid, moet worden gekeken naar andere aspecten die de beschreven ervaringen van gehinderden kunnen verklaren. In die gevallen waar slechts een persoon het geluid waarneemt – meestal ouder dan 40 jaar en vaker vrouw dan man – en waar geen aanwijsbare bron beschikbaar is, moet daarbij naar andere mogelijke oorzaken worden gezocht. Op de bijeenkomst van de Nederlandse Stichting Geluidshinder in Deventer gaven diverse sprekers aan dat de mogelijkheid dat deze mensen last hebben van oorsuizingen niet moet worden uitgesloten.
Download de plaatjes van de voordrachten  van de sprekers op de NSG themabijeenkomst

Download:

NSG Richtlijn LFG

Evaluatie NSG Richtlijn

In de NSG thema-bijeenkomst 'Geluidshinder, hoe te duiden?.... besteedde akoestisch adviseur/audioloog Wim Soede aandacht aan het onderwerp. zie zijn sheets.

 

Diverse informatiebronnen

Horen LFG slachtoffers lage tonen beter?

Toch misschien een vorm van oorsuizingen?

Geluid als een illusie

Informatie over Tinnitus

Uitleg tinnitus in een video

'Medicijn' tegen oorsuizingen

Ervaringen van mensen die LFG waarnemen

Doe een gehoortest online: klik hier