Contact

Nationale geluidshinderdag 2020

De Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) organiseert de Nationale geluidshinderdag met als thema:
 

50 jaar Geluidshinderbestrijding in Nederland
NSG kijkt naar de toekomstDinsdag, 15 september 2020 (Tivoli Vredenburg te Utrecht

Op 24 maart 2020 was het precies 50 jaar geleden dat de NSG werd opgericht. Door de coronamaatregelen is de Dag uitgesteld

50 Jaar NSG betekent ook dat deze geluidshinderdag voor de 50ste keer wordt gehouden. Op die ‘studiedagen’ werden actuele zaken aan de orde gesteld. Dat zal ook nu weer gebeuren. Aanleiding ook om de balans op te maken: verleden, heden en toekomst van de geluidshinderbestrijding in Nederland zijn de thema’s die passeren. Zo is in de afgelopen vijftig jaar de ‘Wet geluidhinder’ tot stand gebracht en inmiddels bijna weer afgeschaft. Wat waren de intenties toen, is daar iets van terecht gekomen, heeft het gewerkt en wat moet er nog gebeuren?  De laatste vraag verklaart de titel van de dag: NSG kijkt naar de toekomst.

Hoe kunnen we in Nederland vormgeven aan een woonklimaat waar mensen zich op hun gemak voelen? Welke rol kan en moet de overheid daarin spelen?
Zijn de wijzigingen die de komende jaren in de milieuwet- en regelgeving gaan plaatsvinden toereikend om in Nederland rustig te kunnen wonen? 
In de Omgevingswet, die in 2022 in werking treedt, wordt er een link gelegd tussen lawaai en gezondheid. Het begrip ‘gezondheid’ heeft een sterkere politieke aandacht dan ‘hinder’. Kan het zijn dat daardoor de bestrijding van lawaai hoger op politieke agenda komt? Dat ook was de aanleiding voor de oprichting van de NSG; gezondheid was het cruciale thema. Wat moeten we ons voorstellen bij dit begrip i.r.t. lawaai? Blijft onverlet: wat is hinder en hoe kunnen we dat bestrijden en beter nog voorkomen?

Stilste gebied
Het zijn de provincies die stiltegebieden moeten creëren, de rust daar beschermen en handhaven.  Daarom zijn alle provincies uitgenodigd mee te doen aan een prijsvraag. De provincie met het stilste gebied ontvangt een prijs dat in dit gebied gebruikt kan worden, en waar mensen tot rust kunnen komen. Waar dat is hoort u op deze Nationale Geluidshinderdag.

Opzet
Voor de Nationale Geluidshinderdag 2020 is gekozen voor sprekers, die u vanuit hun deskundigheid zullen bijpraten over de laatste inzichten en ontwikkelingen, maar ook terugblikken. Dat zal voor velen herinneringen oproepen maar voor sommigen ook verrassende nieuwe feiten onthullen.  Wat betreft dat laatste is gekozen voor sprekers, die hinder en de beoordeling ervan in een ander perspectief dan decibellen alleen plaatsen.
Natuurlijk kunnen ook nu weer vragen worden gesteld aan de sprekers. Naar verwachting zal dat leiden tot een levendige discussie. Dat alles onder de bezielende leiding van onze oud-voorzitter Erik van Heijningen. Vanuit die rol en zijn huidige functie, staatsraad bij de Raad van State, is hij onze ideale dagvoorzitter.

Doelgroepen
De Nationale Geluidshinderdag is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de bestrijding van ongewenst lawaai en daar veelal beroepshalve bij is betrokken, zoals technische- en beleidsambtenaren van gemeenten, omgevingsdiensten, provincies en rijk, milieuwethouders en ‑gedeputeerden, planologen, onderzoekers en adviseurs, mensen van milieu- en bewonersorganisaties, GGD’s en uit het bedrijfsleven.

Informatiemarkt/expositie
Naast het lezingengedeelte is er een informatiemarkt/expositie met stands van bedrijven en andere organisaties. In de pauzes is er voldoende gelegenheid om deze markt te bezoeken.

Programma

9:00 uur

Inloop: koffie en/of thee met een jubileum gebakje en gelegenheid de expositie te bezoeken

10:00 uur

 

Welkomstwoord door de voorzitter van de NSG

Openingswoord "Geluid in tijden van Corona", door Kester Freriks (Journalist en Auteur)

 

Inhoudelijke lezingen over de volgende onderwerpen:

10:20 uur

 

 

 

 

Golven van geluidsprotest: Een wereldgeschiedenis van lawaaibestrijding in
Nederland, Karin Bijsterveld (Universiteit Maastricht)

Deze lezing plaatst de geschiedenis van de Nederlandse Stichting Geluidshinder in de context van drie “golven” in de internationale anti-lawaai-beweging (1900-1930, 1960-1970 en 1990-nu); golven met eigen definities van lawaai en opvattingen over het stedelijk leven. Het verhaal laat ook zien waarin de NSG vóór liep op de rest van de wereld. De lezing biedt in deze dubbele betekenis een wereldgeschiedenis van de lawaaibestrijding in Nederland.

11:00 uur

 

 

 

Perceptie van geluidMichiel Huijsman (Soundtrackcity)

Michiel Huijsman richt zich in deze bijdrage op de cultureel-maatschappelijke betekenis en functie van geluid. In samenwerking met stadsbewoners en professionals ontwikkelt hij vanuit Soundtrackcity nieuwe onderzoeksmethoden met als doel de maatschappelijke meerwaarde van geluid naar voren te brengen.

11:30 uur

 

 

 

Trends in geluidshinderbestrijdingTjeerd Andringa (SoundAppraisal)

In dit praatje beschrijf ik vier trends in geluidshinderbeschrijving. Ze hebben elk voor- en nadelen, worden soms ingezet waar ze minder geschikt zijn en worden vaak ook niet ingezet waar dat wel effectief is. Maar goedgekozen zijn ze samen in staat om het Nederlandse hinderbeleid op een aanzienlijk hoger plan te brengen. 

12:00 uur

Lunchpauze

13:00 uur

Bekendmaking stilste gebied van NL, door Arjan Postma en/of Kester Freriks


 

Wat brengt ons de toekomst, De Omgevingswet, 2021 en verder

13:15 uur

 

 

 

 

 

Vijf decennia geluidshinderbestrijding: van bestrijding naar beheersing, Dolf de Gruijter

In 1971 kondigde de regeringsverklaring van het nieuwe kabinet aan dat er wettelijke maatregelen ter bestrijding van geluidhinder zouden komen. Een aankondiging met grote gevolgen. Wettelijke maatregelen zijn er gekomen. En voor de regels er waren werd er al begonnen met die bestrijding, het treffen van maatregelen. Het was een pioniersfase. Niet de regels maar het bereiken van resultaat was het belangrijkst. Bovendien, veel ervaring was er nog niet. Die ervaring is inmiddels uitgebreid opgedaan in de afgelopen decennia. We beheersen het onderwerp veel beter. Beginnersfouten maken we niet meer. Wat beheersen we eigenlijk? En vooral ook, wat levert dat op?

13:45 uur

 

 

 

 

Geluid in het nieuwe speelveld van de Omgevingswet: wie pakt de ruimte?, Daniella Nijman (Halsten advocaten)

Weinig is zo ingewikkeld als de normstelling voor geluid van bedrijvigheid en verkeer. De Omgevingswet beoogt een gelijkwaardig beschermingsniveau, maar op geluidgebied verandert er aardig wat. Wordt het beschermingsniveau hoger of lager? En wie bepaalt dat? Welke rol is er weggelegd voor de (gemeentelijke) overheid? In deze bijdrage worden de toekomstige ontwikkelingen op hoofdlijnen geschetst.

14:15 uur

Koffie / Thee pauze

14:45 uur

 

 

 

 

 

 

Hoe een gezond geluid(beleid) te regelen met behulp van de GGD-richtlijn medische milieukunde: omgevingsgeluid en gezondheid (met een korte terugblik naar vroeger), Fred Woudenberg (GGD)

Fred Woudenberg geeft een toelichting op de herziene GGD-richtlijn ‘omgevingsgeluid en gezondheid’ die eind 2019 is verschenen. De GGD’en voorzien dat Nederlander de komende jaren voller en drukker gaat worden en dat de bestaande regelgeving de inwoners onvoldoende beschermt tegen de schadelijke effecten van lawaai. De richtlijn geeft aan bij welke geluidniveaus maatregelen nodig zijn. Die niveaus zijn soms lager dan de WHO advieswaarden. De richtlijn helpt GGD’ers bij hun advisering en het realiseren van maatregelen om de schadelijke effecten van omgevingslawaai te beperken.

15:15 uur

 

 

 

 

Mobiliteit in de stad en de uitvoering van geluidhinderbestrijding (Strenger dan de wet mag!), Wouter van Mierlo (Gemeente Utrecht)

De uitdaging die is aangegaan om de groei van de stad op te vangen door een verdere verdichting spreekt tot de verbeelding. Juist omdat daarbij tegelijkertijd gaat worden voorkomen dat er sprake is van een gelijk optrekkende groei van het verkeer en daarmee gepaard gaande toename van de geluidshinder in de stad. Dat vergt nieuwe en gedurfde oplossingen zoals hele lage parkeernormen en uitrol van Mobility as a Service. Dit soort voorbeelden en andere worden nader toegelicht.

15:45 uur

Afsluitende woorden vanuit de NSG
- Wat hebben we gehoord?
- Nog veel te doen! - Oproep tot goede voorbeelden
- Gouden decibel

16:00 uur

Afsluiting

 

Naborrel en bezoek expositie


Hoofdsponsor van deze dag:Alle deelnemers ontvangen tevens de jubileum uitgave van het blad ‘Geluid’ en 3 maanden “gratis” toegang tot een archief vol gedigitaliseerde oude en nieuwe documentatie over lawaaibestrijding.