Contact

NSG-Geluidshinderdag 2008

Veranderingen in geluidbeleid

Nieuwste ontwikkelingen in wet- en regelgeving

Bestrijding bij de bron, geluidsproductieplafonds, lokaal geluidbeleid en minder regels moeten in Nederland het aantal door lawaai gehinderden doen afnemen. Meer auto’s, meer treinen, meer vliegtuigen en meer mensen doen het aantal geluidsgehinderden in Nederland groeien. Mede daarom is het nodig de huidige Wet geluidhinder en Wet milieubeheer aan te passen.
Dat bleek op de NSG-Geluidshinderdag die de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) op dinsdag 1 april 2008 in Utrecht hield.

Ondanks dertig jaar centrale regelgeving is de hinder tengevolge van lawaai de laatste decennia gestaag gegroeid. De meer dan verwachte toename van de mobiliteit ten gevolge van de economische groei en het groter bebouwde oppervlak voor woningen zijn daar de oorzaken van.

Bestrijding bij de bron
Stille vrachtauto’s en treinen, stille wegdekken en stille banden zijn veel doeltreffender om geluid te beperken dan kostbare en lelijke geluidsschermen langs (spoor)wegen. Stillere voertuigen hebben bovendien overal effect, dus ook in steden waar geluidsschermen niet geplaatst kunnen worden.
Minister Cramer geeft hoge prioriteit aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Er zijn legio mogelijkheden om dat in te vullen. Een voorbeeld is het toepassen van stille banden bij het eigen wagenpark. Bedrijven kunnen kiezen voor stille vrachtwagens waardoor zo ook ’s morgens vroeg voor de files uit kunnen bevoorraden zonder bewoners in hun nachtrust te storen. Er zijn stille laad- en losfaciliteiten en machines beschikbaar.

Geluidsproductieplafonds
In de huidige Wet geluidhinder is niemand expliciet verantwoordelijk voor het handhaven van de in die wet opgenomen geluidsnormen. In de nieuwe regelgeving gaat dit veranderen. Een bronbeheerder, bijvoorbeeld Rijkswaterstaat voor rijkswegen, krijgt geluidsgrenzen opgelegd (geluidsproductieplafonds) die ook gehandhaafd moeten worden. Omdat dit in de oude Wet geluidhinder niet het geval was, nam het lawaai van (spoor)wegen met de groei van het verkeer steeds meer toe. Men noemt dit ook wel het handhavingsgat. De Wet geluidhinder heeft op dit punt dus gefaald.
De nieuwe geluidsgrenzen (geluidsproductieplafonds) worden overigens, om financiële en organisatorische redenen, zo hoog gekozen dat het huidige handhavingsgat feitelijk wordt gelegaliseerd.

Lokaal geluidbeleid
Gemeenten kunnen kiezen voor een eigen geluidbeleid. Daarbij kunnen keuzes worden gemaakt die passend zijn voor de plaatselijke situatie. Meer rust in woonwijken buiten het centrum en landelijke gebieden en ruimere geluidsgrenzen in het stadscentrum, bijvoorbeeld in horecaconcentratiegebieden. Gemeenten kunnen ook eigen regels stellen voor repetitielokalen voor de plaatselijke fanfare en voor de traditionele schietvereniging.

Wijzigende regelgeving
Per 1 januari 2007 is de Wet geluidhinder (Wgh) ingrijpend gewijzigd. Niet alleen de wet, maar ook diverse AMvB’s. In het verlengde daarvan is een Handreiking Zonebeheerplan tot stand gekomen en wordt de Handreiking industrielawaai herzien.
Niet alleen de Wgh maar ook de geluidsregelgeving in het kader van de Wet milieubeheer (Wm) is en wordt gewijzigd. Zo is per 1 januari 2008 het Activiteitenbesluit van kracht geworden, met algemene geluidsvoorschriften voor de ‘oude’ 8.40 AMvB’s, en wordt gewerkt aan de invoering van zogenoemde geluidsproductieplafonds (in de Wm) en een (grondige) herziening van ‘het normenhuis’.

Programma
De NSG-Geluidshinderdag 2008 had een informatief karakter dat tot uiting kwam in de soort sprekers en de aard van de voordrachten. Gekozen was voor deskundige sprekers, die in staat waren om hun kennis en ideeën goed over te dragen en op adequate wijze vragen uit de zaal te beantwoorden. Er werd ruim gelegenheid geboden voor het stellen van vragen en discussie onder leiding van Victor Deconinck. Het lezingenprogramma omvatte:

  • Welkomstwoord, door J. de Bondt, voorzitter van de Nederlandse Stichting Geluidshinder
  • Openingswoord, door H. van der Vlist, Secretaris-Generaal VROM.
  • Veranderende geluidregelgeving, door ir. L.J.M. Jacobs van het minsterie VROM, directie LMV
  • Zonebeheer voor industrielawaai, door ir. Th.A.J. Cornelissen van Oranjewoud
  • Ervaringen met gewijzigde Wet geluidhinder bij transitieprojecten, door E.C. Priester van de gemeente Harderwijk
  • Geluid en Activiteiten, door drs. D. Welkers van het ministerie VROM, directie LMV
  • Geluidsproductieplafonds en herziening ‘normenhuis’, door mw. ir. A.M. van Wijk van DCMR Milieudienst Rijnmond

Verslag
De NSG-Geluidshinderdag 2008 werd georganiseerd i.s.m. stichting Innonoise. Naast een lezingenprogramma was er een expositie waar 14 leveranciers van kennis, materialen en apparatuur voor geluidshinderbestrijding hun producten en diensten presenteerden. Aan het slot van de Geluidshinderdag ontvingen de ruim 300 deelnemers een lezingenbundel met de teksten van de voordrachten.


Verslagen van de NSG-Geluidshinderdagen kunt u bestellen door gebruik te maken van het elektronisch bestelformulier.