Contact

NSG-Geluidshinderdag 2007

Geluidskwaliteit in milieu en ruimtelijke ordening

Belasting en beleving in bestemmingsplannen en milieuvergunningen

Voor de ontwikkeling van woongebieden is geluid een zwaarwegend milieuaspect. De stedenbouwkundige moet samen met de akoestisch deskundige zoeken naar oplossingen binnen de grenzen die de Wet geluidhinder stelt. Daarom dient geluid in een vroegtijdig stadium betrokken te worden in de planvorming. Dat was één van de conclusies van de NSG-Geluidshinderdag die de NSG op donderdag 19 april 2007 in Utrecht hield.

Ondanks meer dan 25 jaar centrale regelgeving is de hinder ten gevolge van lawaai de laatste decennia gestaag gegroeid. De meer dan verwachte toename van de mobiliteit ten gevolge van de economische groei en het groter bebouwde oppervlak voor woningen zijn daar de oorzaak van.
Gelukkig staat door diezelfde centrale regelgeving het onderwerp bij de gemeentelijke en provinciale overheid nu duidelijk op de kaart. Diverse sprekers uit die kring benadrukten het belang van dit onderwerp.

Centrale rol stedenbouwkundige
Een belangrijke rol is weggelegd voor de stedenbouwkundige. Die is er steeds meer van overtuigd dat geluidsdeskundigheid moet worden ingeschakeld om de woonkwaliteit te verbeteren. Gemeentelijke geluidsbeleidsplannen en provinciale milieukwaliteitprofielen spelen daarbij een sturende rol. De samenwerking tussen planoloog en akoesticus kan leiden tot verrassende oplossingen, waarbij geluid de aanleiding vormt om de leefbaarheid op diverse terreinen te verbeteren.
Verkeerscirculatieplannen, afscherming door geluidsongevoelige bebouwing en ondergrondse infrastructuur zijn voorbeelden waarmee de geluidsdeskundige de planoloog van dienst kan zijn. Deze maatregelen bevorderen de leefbaarheid op verschillende fronten. Scheiding van snelverkeer en wonen komt de veiligheid ten goede. Overhuivingen van snelwegen nemen fysieke barrières weg. Een lager maskerend geluidsniveau geeft meerwaarde aan het buitenleven waardoor plezierige geluiden, zoals die van zingende vogels, kunnen worden gehoord. Zo wordt rust in buitengebieden dichtbij steden zeer op prijs gesteld. Rust blijkt ook nodig om te kunnen herstellen van de hectiek van het dagelijks bestaan.

Positieve geluiden
Als geluidsdeskundigen over geluid praten, is het altijd over de negatieve aspecten; geluid als lawaai. Tijdens de NSG-Geluidshinderdag 2007 was er ook aandacht voor de positieve kant; geluid als kwaliteitsaspect. Maar welk geluid hoort in welke soort leefomgeving? Welke rol spelen andere geluiden in de beleving van die omgeving? Hoe is de rol van geluid te operationaliseren in de gemeentelijke praktijk van alle dag?
Het dualistische karakter van de NSG-Geluidshinderdag 2007 kwam tot uiting in de aard van de sprekers en voordrachten. Enerzijds ging het om omgevings- of gebiedsgerichte benadering voor het aspect geluid, anderzijds was er aandacht voor de daaruit voortkomende praktische zaken en consequenties in relatie met de ruimtelijke ordening.

Programma
Tijdens de NSG-Geluidshinderdag 2007 werd stilgestaan bij nieuwe wegen, met oog voor de praktische kant. Een interactieve dag voor ieder die ambtshalve op lokaal niveau te maken heeft of krijgt met geluid en geluidsbeleving in en/of buiten de stedelijke omgeving.
Het lezingenprogramma omvatte zes voordrachten van deskundige sprekers die in staat waren om hun kennis en ideeën goed over te dragen en op adequate wijze vragen uit de zaal te beantwoorden. Daarvoor werd ruim gelegenheid geboden, evenals voor discussies onder leiding van Victor Deconinck.
Het lezingenprogramma omvatte:

Welkomstwoord, door J. de Bondt, voorzitter van de Nederlandse Stichting Geluidshinder;
Openingswoord, door prof. ir. N.D. van Egmond, directeur Milieu- en Natuurplanbureau;
Rol van niet akoestische factoren bij geluidsbeleving, door dr. F. Woudenberg, GGD Amsterdam;
Betekenis van RO voor geluidskwaliteit in de stedelijke omgeving, door ir. H.A.P. Zinger, Bureau Nieuwe Gracht stedebouw milieu landschap
Samenwerken aan geluid, door ir. H.E. Büchi, stedenbouwkundige bij SAB en ing. J.T. Westerdiep, milieuplanoloog bij Westerdiep Adviseur Milieu en Ruimte;
In de praktijk realiseren van milieu- of leefomgevingkwaliteiten, door ing. J. Machielse en mw. S. Kreuger, provincie Utrecht;
Omgaan met geluidskwaliteit in de gemeentelijke praktijk, door ing. E. Roelofsen, Senior milieuadviseur, Dienst MMO, afdeling Milieu gemeente Apeldoorn.

Verslag
De NSG-Geluidshinderdag 2007 werd georganiseerd i.s.m. stichting Innonoise. Naast een lezingenprogramma was er een expositie waar 17 leveranciers van kennis, materialen en apparatuur voor geluidshinderbestrijding hun producten en diensten presenteerden. Na de Geluidshinderdag ontvingen de bijna 300 deelnemers een lezingenbundel met de teksten van de voordrachten.


Verslagen van de NSG-Geluidshinderdagen kunt u bestellen door gebruik te maken van het elektronisch bestelformulier.