image-slider-9
Lawaai is geen leven (campagne-slogan NSG, 1984-1992)
image-slider-9
Lawaai is geen leven (campagne-slogan NSG, 1984-1992)
left
image-slider-8
Het mooiste geluid is stilte (Robert Smythe Hichens, Engels liedjesschrijver 1864-1950)
left
image-slider-7
Geluidshinder moet minder (titel campagne-plan NSG 2001)
right
image-slider-6
Laten we zacht zijn voor elkaar (campagne-slogan NSG, 1977-1984)
right

NSG-Geluidshinderdag 2006

Industrielawaai

Vernieuwende kijk en aanpak beheer en handhaving

Er komt nogal wat voor kijken om in je gemeente een bedrijventerrein zo in te richten dat voldaan wordt aan de eisen van de Wet geluidhinder en Wet milieubeheer. Ingewikkelde procedures en rekenmethoden moeten er voor zorgen dat de decibellen binnen de vastgelegde zonegrens blijven. Daar moeten we vanaf. Dat was de conclusie op de Geluidshinderdag die de NSG op woensdag 22 maart jl. in Utrecht hield.

Complexe materie
Ambtenaren hebben hun handen vol aan de beheersing van industrielawaai. Toch heeft maar een gering deel van de bevolking er echt last van. Het is vaak ook moeilijk uit te leggen aan een bedrijf dat het een geluidsscherm moet plaatsen of ’s nachts zijn productie moet temperen terwijl het wegverkeer voortraast.
Vaak blijkt dat kleine bedrijven die ’s nachts nooit werken wel nachtelijke geluidsruimte krijgen. Daardoor raakt een industrieterrein op papier akoestisch snel vol, terwijl er nog wel voldoende vierkante meters beschikbaar zijn. Als dat gevaar dreigt, kan de hulp worden ingeroepen van een akoestisch deskundige die een slimme indeling kiest. Bijvoorbeeld bedrijven die weinig lawaai produceren als afscherming voor bedrijven met veel herrie ver van de woonbebouwing.
Een geheel andere ‘oplossing’ waaraan nog wordt gewerkt, is een aanpassing van de meet- en rekenmethoden industrielawaai om het begrip redelijke sommatie operationeel te maken.

Gemeentelijk geluidbeleid
Om onder andere de aanpak van industrielawaai soepel te laten verlopen, wordt gemeenten aangeraden een eigen geluidsbeleidsplan op te stellen. Daarin kunnen zij hun wensen en eisen opnemen die garanderen dat burgers rustig kunnen wonen en recreëren. Het vormt op moeilijke momenten een toetsingskader voor alle betrokkenen. Op basis van het geluidsbeleidsplan moeten zij allen de plannen kunnen beoordelen op hun haalbaarheid in akoestische zin en kunnen nagaan of geluidsbeperkende maatregelen nodig zijn.
Door soorten bedrijven in te delen naar hun geluidsuitstraling kan ook de planoloog bepalen welke bedrijven welke akoestische ruimte op een industrieterrein innemen. Zo wordt ook voor niet-akoestici inzichtelijk wat er wel of niet kan en waarom.

Programma
Tijdens de NSG-Geluidshinderdag 2006 stond het thema industrielawaai centraal. Niet alleen was er aandacht voor de consequenties van de op handen zijnde wetswijzigingen. Ook werd stilgestaan bij het belang en de mogelijkheden van een lokaal geluidbeleid en mogelijke beheer(s)systematieken. Geluidsbeheer, controle en handhaving vragen bij industrieterreinen immers de nodige aandacht.
De bijeenkomst had een sterk informatief karakter dat tot uiting kwam in de voordrachten van vooral mensen uit de praktijk. Daarnaast werd ruim gelegenheid geboden voor het stellen van vragen, uitwisselen van ervaringen en discussie onder leiding van Victor Deconinck.
Het lezingenprogramma omvatte:

Welkomstwoord, door J. de Bondt, voorzitter van de Nederlandse Stichting Geluidshinder;
Openingswoord, door J. Kamminga, voorzitter vereniging FME-CWM;
Veranderende wet- en regelgeving, door ir. D.G. de Gruijter van de directie Lokale Milieukwaliteit en Verkeer van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;
Zonering, beheer en handhaving bij industrieterreinen, door ing. C.P. Weevers (van Sight adviseurs voor milieu en landschap bv) en ing. C.A. Nierop (van M+P Raadgevende Ingenieurs bv);
Vergunningplichtige en AMvB-bedrijven, door ing. P.J.N. Groot, teamleider milieutechniek van Milieudienst IJmond;
Gezoneerd industrieterrein wordt woonwijk, door E.C. Priester (gemeente Harderwijk), drs. R.F. Duzijn (projectleider Milieu programmabureau Waterfront van provincie Gelderland) en J.A. Davidson (provincie Gelderland);
Lokaal geluidbeleid, door mw. ing. A.A.M. Koopman (Regio Twente) en mr. ing. L.F. Doorduijn (DHV Milieu & Infrastuctuur B.V.).

Verslag
De NSG-Geluidshinderdag 2006 werd georganiseerd i.s.m. stichting Innonoise. Naast een lezingenprogramma was er een expositie waar 15 leveranciers van kennis, materialen en apparatuur voor geluidshinderbestrijding hun producten en diensten presenteerden. Aan het slot van de Geluidshinderdag ontvingen de ruim 300 deelnemers een lezingenbundel met de teksten van de voordrachten.


Verslagen van de NSG-Geluidshinderdagen kunt u bestellen door gebruik te maken van het elektronisch bestelformulier.

GELUID IN HET NIEUWS

Ook lawaaiflitspalen in Amsterdam

Motoren op de bon... Verder >

Stille winkelkarretjes + gladde bestrating

Nieuwe vestiging Aldi... Verder >

Luidsprekers op afstand uitschakelen

Apparaatje te koop in China... Verder >

Veel klachten over dancefestival

Rotterdam... Verder >

Geluidgrenzen auto's

EU - regels... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Webinar Geluiddempende vloerbedekking
06 oktober 2021

Geluiddempende vloerbedekking, ontwikkeling en prestaties op hout, beton en zwevende dekvloer... Verder >

Themabijeenkomst: Luchtvaart en Geluid
27 juni 2019

Rondom de luchtvaart is het nodige aan de gang wat betreft de milieu- en klimaat aspecten. Zo is het rijk voornemens om het luchtruim te herzien, komt er een nieuwe luchtvaartnota, wil vliegveld Schiphol uitbreiden en is het de bedoeling om een extra vliegveld te openen in Lelystad. Al met al is er dus het nodige te doen en is de luchtvaart behoorlijk in beweging... Verder >

Nationale Geluidshinderdag 2019
02 april 2019

Geluid van bedrijven... Verder >