Contact

NSG-Geluidshinderdag 2004


NSG-GELUIDSHINDERDAG 2004

Geluidbeleid in beweging
Recente en komende wijzigingen Wet geluidhinder

Wonen in een bruisende omgeving is voor sommige mensen aantrekkelijk; het bijbehorende lawaai neemt men dan voor lief. Nu staat centrale geluidsregelgeving dat soms in de weg. Door aanpassing van regels en procedures wordt echter veel meer mogelijk. Dat bleek op de NSG-Geluidshinderdag die de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) op 21 april 2004 in Utrecht hield. Centraal stonden aanstaande wijzigingen van de Wet geluidhinder.

Bijna tien jaar is gewerkt aan de modernisering van het geluidbeleid. Het resulteerde enkele jaren terug in een stelsel dat algemeen bekend werd onder de naam MIG. Daarbij zouden lagere overheden meer verantwoordelijkheid en beleidsvrijheid krijgen. Een daartoe strekkend wetsontwerp werd door Pronk nog op de valreep aan Paars II voorgelegd. Staatssecretaris Van Geel (milieu) haalde het echter in het Kabinet Balkenende I weer van tafel; de systematiek van MIG paste niet in de plannen van dat Kabinet. Het gedachtegoed van MIG zou echter behouden blijven en op andere wijze worden vormgegeven. De vraag was en is echter hoe? Wat gaat er dan concreet veranderen en op welk moment? Dat hangt mede samen met andere ontwikkelingen, zoals de implementatie van de Europese Richtlijn over omgevingslawaai, de Interimwet stad en milieubenadering en het project MILO.

Lezingenprogramma
Tijdens de NSG-Geluidshinderdag 2004 werd onder andere aandacht besteed aan twee wetsvoorstellen die in 2004 en 2005 leiden tot aanpassing van de Wet geluidhinder. Daarnaast werd stilgestaan bij plannen die mogelijk kunnen worden ontwikkeld voor verdere, meer ingrijpende wijzigingen van de Wet. Het lezingenprogramma omvatte:

  • Openingstoespraak, door dhr. D. Stadig, wethouder Grondzaken, Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Stadsvernieuwing en Waterbeheer van Amsterdam
  • Modernisering Instrumentarium Geluidbeleid, door drs. P. Kiela (projectleider MIG, directie LMV van het ministerie van VROM) met een kort historisch overzicht, stand van zaken, hoe verder en einddoel van MIG
  • Doorwerking EU-richtlijn omgevingslawaai, door ir. L.J.M. Jacobs (directie LMV van het ministerie van VROM) over de status van een EU-Richtlijn, de globale inhoud van de Richtlijn omgevingslawaai, de doorwerking ervan in de Nederlandse wetgeving (incl. tijdspad), geluidskaarten, actieplannen en communicatie met burger en facilitering door VROM (handreiking en platform PIKEUR)
  • Stad & Milieu; van experiment naar beleid in de praktijk, door M.C. van Paassen (Sectie Milieu van de gemeente Vlaardingen) over aanleiding en doelstelling van Stad & Milieu(experimenten), Vlaardingse ervaringen in de praktijk en de Interimwet stad en milieubenadering
  • Lokale geluid- en omgevingsplanning (LOGO), door H. Wolfert (DCMR Milieudienst Rijnmond) over waarom geen sectoraal gebiedsgericht geluidbeleid maar wel gebiedsgerichte omgevingskwaliteitsvisies, hoe zo'n visie kan worden ontwikkeld m.b.v. de handreiking LOGO, wat de meerwaarde voor de geluidssector kan zijn en een korte uitleg/toelichting van de handreiking LOGO
  • Winst!, door mr. ing. L.F. Doorduijn (DHV Milieu & Infrastructuur B.V.) over waarom gemeenten een lokaal geluidbeleidsplan ontwikkelen en wat de voordelen daarvan blijken te zijn.

Onder de uitstekende leiding van Victor Deconinck was er direct aansluitend na iedere voordracht ruimschoots gelegenheid voor het stellen vragen en discussie. Met name de mogelijk meer ingrijpende wijzigingen van de Wet geluidhinder - i.c. invoering van het zogenaamde MIG-gedachtegoed - waren aanleiding tot soms scherpe debatten. Zo werd door sommigen, waaronder wethouder Stadig van Amsterdam, decentralisatie bepleit zodat gemeenten een eigen geluidbeleid kunnen voeren dat niet gebonden is aan strikte centrale regelgeving. Anderen, zoals Doorduijn, gingen minder ver, maar hielden een warm pleidooi om z.s.m. een eigen - bij voorkeur gebiedsgericht - geluidbeleid te formuleren. Iets wat ook binnen de huidige wettelijke context goed mogelijk blijkt en tal van voordelen te biedt.

Verslag
De NSG-Geluidshinderdag 2004 was georganiseerd i.s.m. stichting Innonoise en het ministerie van VROM. Naast een lezingenprogramma was er een expositie waar 21 leveranciers van kennis, materialen en apparatuur voor geluidshinderbestrijding hun producten en diensten presenteerden.
Aan het einde van de Geluidshinderdag ontvingen de bijna 400 deelnemers een lezingenbundel met de teksten van de voordrachten.

 


Verslagen van de NSG-Geluidshinderdagen kunt u bestellen door gebruik te maken van het elektronisch bestelformulier.