Contact

NSG-Geluidshinderdag 2003

Stiller weg- en railverkeer

Nieuwste ontwikkelingen bij bronbestrijding

De bestrijding van lawaai van weg- en railverkeer moet bij de bron plaatsvinden. Bronmaatregelen blijken goedkoper en effectiever. Dat was de conclusie tijdens de NSG-Geluidshinderdag 2003 die de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) op 22 mei 2003 in Utrecht organiseerde.

Door het lawaai van (spoor)wegverkeer wordt ruim een kwart van de Nederlandse bevolking ernstig gehinderd. De toegenomen mobiliteit en de oprukkende bebouwing van de laatste decennia zijn daarvan de oorzaak. Als de beschikbare budgetten voor geluidshinderbestrijding niet worden aangevuld en efficiënt worden ingezet, zullen in de toekomst meer mensen langduriger en met meer geluid blijven zitten. Om te voldoen aan de huidige geluidsregelgeving is in de komende jaren een investering nodig van circa € 2 miljard. Dat geld is er niet.
Daarom mikt de overheid op kostenbesparende innovatieve bronmaatregelen die snel kunnen worden gerealiseerd. Op korte termijn wordt gestreefd naar een geluidsreductie van 8 dB(A); op de lange termijn van 12 dB(A).

Innovatieprogramma Geluid
Reeds bij de totstandkoming van de Wet geluidhinder werd door de wetgever aangegeven dat geluidshinderbestrijding bij de bron de voorkeur verdient, i.p.v. het treffen van (passieve) maatregelen in de overdracht of bij de ontvanger. Sinds kort heeft de rijksoverheid voor het eerst niet alleen met woorden, maar ook met daden, het belang van bronbestrijding onderstreept. Het uitzicht op hoge kosten voor preventie en sanering met traditionele geluidsmaatregelen langs de rijksinfrastructuur heeft geleid tot het Innovatieprogramma Geluid. Daarin staan de ontwikkeling van bronmaatregelen en het klaarstomen voor grootschalige implementatie centraal.
Wegverkeergeluid wordt bij snelheden boven de 60 km/uur vooral opgewekt door het contact tussen band en wegdek en bij spoorwegen door het contact tussen wiel en rails. De bronmaatregelen betreffen daarom nieuwe stillere wegdekken, stillere banden, maar ook effectievere en dus lagere geluidsschermen. Bij treinen is het nieuwe materieel al minder luidruchtig. Bestaand materieel krijgt een remsysteem dat de wielen rond houdt. Door slijpen wordt de railruwheid bestreden. Raildempers en stille bruggen leveren een verdere verlaging van het treinlawaai.

Programma
Aanleiding voor de NSG-Geluidshinderdag 2003 was de actualiteit en grote hoeveelheid kennis die reeds beschikbaar is (en nog komt) op het vlak van bronbestrijding bij weg- en railverkeer. Tijdens de Geluidshinderdag werd dan ook vooral aandacht besteed aan de kennis en ervaring die inmiddels al is opgedaan. Dus een praktische en informatieve dag voor een ieder die in Nederland betrokken is bij de bestrijding van geluidshinder door weg- en railverkeer.
Naast het lezingenprogramma was er een expositie waar 17 leveranciers van kennis, materialen en apparatuur voor geluidshinderbestrijding hun producten en diensten presenteerden. Ook waren modellen van winnende inzendingen van de prijsvraag Geluid van het RWS-project Wegen naar de Toekomst te bezichtigen.
Aan het einde van de Geluidshinderdag ontvingen de ca. 250 deelnemers een lezingenbundel met de teksten van de voordrachten. U kunt deze bestellen bij de NSG; kosten € 18,- (incl. BTW en verzendkosten).


Verslagen van de NSG-Geluidshinderdagen kunt u bestellen door gebruik te maken van het elektronisch bestelformulier.