Contact

NSG-Geluidshinderdag 2002


NSG-GELUIDSHINDERDAG 2002

Piekgeluiden bij detailhandel
Laden en lossen in de randen van de nacht

Ook bewoners boven of in de directe omgeving van supermarkten kunnen voortaan ongestoord uitslapen. Er blijkt namelijk een scala van oplossingen voorhanden om laad- en losactiviteiten veel minder luidruchtig te laten verlopen. Gemeenten zijn nu aan zet om dat af te dwingen. Dat was de conclusie tijdens de op 18 april 2002 in Utrecht gehouden NSG-Geluidshinderdag. Het congres over piekgeluiden bij detailhandel was in samenwerking met Novem georganiseerd door de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG).

Ronkende vrachtwagens, irritante achteruitrijdpiepers, schallende autoradio's, gierende hydrauliek van laadkleppen, bonkende rolcontainers, rammelende flessen en ratelende winkelwagentjes. Herkenbare en hinderlijke geluiden voor wie in de directe nabijheid van een supermarkt of andere winkels woont. Soms al voor dag en dauw, dan weer 's avonds laat. Een steeds terugkerende bron van ergernis die met de uitbreiding van de winkeltijden groter is geworden.

Oplossingen
De verruimde winkelopenstellingstijden waren voor de ministeries van VROM, EZ en V&W aanleiding het onderzoeksprogramma 'PIEK' te starten. Onder leiding van Novem is de afgelopen drie jaar nagegaan wat de mogelijkheden zijn om ook 's avonds en 's nachts te kunnen voldoen aan de geluidsnormen die gelden voor de detailhandel. Een knelpunt daarbij was het laden en lossen in 'de randen van de nacht'.
Niet alleen werden bestaande oplossingen geïnventariseerd, zoals gladde wegdekken en overdekte laad- en losperrons, ook werden nieuwe maatregelen en producten ontwikkeld. Inmiddels zijn er 'stille' vrachtwagens ('fluistertrekkers'), met dito laadkleppen en rolcontainers, fluisterstille koelsystemen, elektrisch aangedreven distributie-units en niet-rammelende winkelwagentjes. De ruim 300 deelnemers aan de NSG-Geluidshinderdag konden een en ander met eigen oren horen.

Lezingenprogramma
De NSG-Geluidshinderdag werd geopend door H. van der Vlist, Directeur-Generaal Milieubeheer. Daarna kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Het wettelijk kader, door dr. C.M. Plug, directeur Lokale Milieukwaliteit en Verkeer van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
  • Rol van de gemeente, door ing. A.J.G. van Breemen, van de Milieudienst Amsterdam.
  • Ervaringen van de detailhandel, door drs. H.J.M. Kaptein, secretaris Nederlandse Detailhandel.
  • Stil laden en lossen in de woonomgeving, door ir. J.H. Granneman, directeur Peutz & Associés b.v.
  • De stille vrachtwagen; praktijkvoorbeelden van respectievelijk DAFTrucks N.V. en TIP.

Onder de kundige en plezierige leiding van Kees Mijnten was er direct aansluitend na iedere voordracht ruimschoots gelegenheid voor het stellen vragen en discussie. Kees Mijnten leidde die telkens in met een kort interview met de spreker.

Verslag
Naast het lezingenprogramma was er een drukbezochte expositie waar 18 leveranciers van kennis, materialen en apparatuur voor geluidshinderbestrijding hun producten presenteerden. Dat gebeurde niet alleen binnen maar ook buiten. Daar werden vier (fluister)stille transportmiddelen gedemonstreerd.
Aan het einde van de dag werd een lezingenbundel met de teksten van de voordrachten uitgereikt. Belangstellenden kunnen deze bestellen bij de NSG; kosten € 18,- (incl. BTW en verzendkosten).


Verslagen van de NSG-Geluidshinderdagen kunt u bestellen door gebruik te maken van het elektronisch bestelformulier.