Contact

NSG-Geluidshinderdag 2001

Europa en geluid
Praktische consequenties van Europese geluidsbeleid

Europa wil burgers in steden meer betrekken bij de bestrijding van geluidshinder. Een belangrijk instrument daarvoor worden geluidskaarten, die het lawaai van auto's, treinen, trams en vliegtuigen tonen. De lokale overheid moet vervolgens actieplannen opstellen om de hinder terug te dringen. De stadsbewoners dienen over de te nemen maatregelen te worden geïnformeerd.

Geluidshinder in steden is een groot milieuprobleem in Europa. Veel stadsbewoners worden blootgesteld aan hoge geluidsniveaus. In Nederland bijvoorbeeld heeft 40 % van de bevolking ernstige geluidshinder van een of andere geluidsbron. Brussel wil daar paal en perk aan stellen. De nieuwe regels gaan gelden voor steden en regio's met meer dan 100.000 inwoners en voor grote verkeerslawaaibronnen.

Europese geluidsmaten
In 1998 werd de aftrap gegeven voor de opzet van een nieuw Europees geluidshinderbeleid. De eerste resultaten zijn inmiddels voorhanden; een Europese ontwerprichtlijn voor de evaluatie en beheersing van omgevingslawaai, met een voorstel om in Europees verband de belangrijkste geluidsmaten te standaardiseren. Binnen enkele jaren zullen beide merkbare gevolgen hebben voor geluidshinderbestrijdend Nederland. In het kader van de decentralisatie van het Nederlandse geluidsbeleid en de toekomstige ontwikkelingen rond Schiphol zullen, vooruitlopend op de Europese verplichting, bekende geluidsmaten als LAeq, Ke en Bkl worden vervangen door Lden en Lnight. Daarnaast wordt in Nederland nog een cumulatieve grootheid, de L*den, als uniforme dosismaat geïntroduceerd.

Informatieve dag
Wat houdt de EU-richtlijn in? Wat zijn Lden , Lnight en L*den? Wat zijn de verschillen met LAeq, Ke en Bkl? Hoe gaat het omrekenen van oude in nieuwe grootheden? Wat zijn de technische en beleidsmatige consequenties voor zones, AMvB's en vergunningen? Wat worden dan de meet- en rekenmethoden? De antwoorden op deze vragen werden tijdens de NSG-Geluidshinderdag 2001 gegeven. Ook werd ingegaan op de resultaten van het Europese bronbeleid voor met name motorvoertuigen. Kortom, een praktische en informatieve dag voor de bijna 400 deelnemers.

Verslag
Onder de zeer gewaardeerde leiding van Victor Deconinck was er direct aansluitend na iedere voordracht ruimschoots gelegenheid voor het stellen vragen. Daarbij ontstonden regelmatig zeer geanimeerde discussies. Naast het lezingenprogramma was er een drukbezochte expositie waar 19 leveranciers van kennis, materialen en apparatuur voor geluidshinderbestrijding hun producten presenteerden. Aan het einde van de dag werd een lezingenbundel met de teksten van de voordrachten uitgereikt.


Verslagen van de NSG-Geluidshinderdagen kunt u bestellen door gebruik te maken van het elektronisch bestelformulier.