NSG-bijeenkomst BGE

Basis geluidemissie (BGE), het hoe en waarom en het doe en daarom.

Op 25 mei 2021 organiseren wij een onlinebijeenkomst over de Basis Geluid Emissie ofwel de BGE.

Deze BGE, een verplichting voor gemeenten, volgend uit de Omgevingswet en de daarbij behorende besluiten, is een nieuw instrument om de geluidsituatie vanwege wegen gelegen in gemeenten in kaart te brengen en te monitoren. Elke vijf jaar moet de gemeente daar een openbaar verslag van publiceren. Voor gemeenten behorend tot een aangewezen agglomeratie die, vanwege de Europese geluid richtlijn (2002/49/EG) om de vijf jaar een geluidbelastingkaart en een geluid actieplan moeten opstellen, geldt dat het verslag onderdeel moet uitmaken van laatstbedoeld actieplan geluid. In die gevallen waar een toename wordt geconstateerd van 1,5 dB of meer zal de gemeente zich moeten beraden wat te doen. Wordt de geldende grenswaarde overschreden dan zullen er maatregelen moeten worden genomen.

In deze onlinebijeenkomst wordt ingegaan op de geluid specifieke hoofdlijnen van de omgevingswet en speciaal op de BGE. Uitleg wordt gegeven over de wettelijke context van de BGE, de technische totstandkoming, de benodigde gegevens en instrumenten om een dergelijke kaart te maken en de beleidsmatige consequenties. Om een en ander te verduidelijken zal een casus worden behandeld waarmee duidelijk wordt welke stappen er ondernomen moeten worden.

 

Doelgroep

Geluidsdeskundigen, Verkeerskundigen, Planologen, Stedenbouwkundigen, Bestuurders, Politici en overige geïnteresseerden, voornamelijk werkzaam bij gemeenten en/of omgevingsdiensten.

Voorlopig programma

13:00 uur

Ontvangst door Nederlandse Stichting Geluidhinder
de heer ing. Erik Roelofsen, directeur NSG.

13:15 uur

Globale schets van het onderwerp geluid in de omgevingswet, stand van zaken m.b.t. geluid. (Chris Weevers, LBPSight, namens ministerie I&W)

13:45 uur

Wat is een Basiskaart Geluid Emissie, wat is dat precies, wat is het doel en hoe maak je die (casus)? (Ir. Mark Bakermans, DGMR)

14.30 uur

Pauze

14.50 uur

Hoe de provincie de totstandkoming van een Basiskaart Geluidemissie kan faciliteren. (Sjef de Wijs, provincie Noord Brabant)

15.20

Beleidsmatige consequenties van de Basiskaart Geluidemissie, samenloop met verplichtingen om geluidbelastingkaart en actieplan EU op te , stellen, koppeling met sanering, RVMK, etc. Hoe om te gaan met reconstructies.
(Stefan Hermsen, Omgevingsdienst Nijmegen)

15:45 uur

Forumdiscussie aan de hand van stellingen over de BGE met vertegenwoordigers van gemeenten, omgevingsdiensten enz.
(forum bestaande uit Mark Bakermans, Stefan Hermsen, Sjef de Wijs, Frank Elbers en Chris Weevers)
(Moderator: Henk Wolfert, NSG)

16:15 uur

Samenvatting door de moderator en rondvraag

16:30 uur

Einde bijeenkomst door directeur NSG, de heer ing. Erik Roelofsen.

NB: in de programma onderdelen is beperkte tijd ingeruimd voor het stellen en beantwoorden van vragen

Aanmelden kunt u hier.

 

GELUID IN HET NIEUWS

Na een jaar: ervaar de stilte

Kruispunt kijkt terug... Verder >

Motorcrossterrein in de fout

Zwartlakken geluidsrapport verboden... Verder >

Stilte in trek

Stiltespoor door lockdown... Verder >

Tramherrie, Utrechters willen actie

Uithoflijn maakt teveel lawaai... Verder >

Maak nacht- tot dagvluchten

Benut daarvoor Lelystad... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Webinar Geluiddempende vloerbedekking
31 maart 2021

Geluiddempende vloerbedekking, ontwikkeling en prestaties op hout, beton en zwevende dekvloer... Verder >

Themabijeenkomst: Luchtvaart en Geluid
27 juni 2019

Rondom de luchtvaart is het nodige aan de gang wat betreft de milieu- en klimaat aspecten. Zo is het rijk voornemens om het luchtruim te herzien, komt er een nieuwe luchtvaartnota, wil vliegveld Schiphol uitbreiden en is het de bedoeling om een extra vliegveld te openen in Lelystad. Al met al is er dus het nodige te doen en is de luchtvaart behoorlijk in beweging... Verder >

Nationale Geluidshinderdag 2019
02 april 2019

Geluid van bedrijven... Verder >