image-slider-9
Lawaai is geen leven (campagne-slogan NSG, 1984-1992)
image-slider-9
Lawaai is geen leven (campagne-slogan NSG, 1984-1992)
left
image-slider-8
Het mooiste geluid is stilte (Robert Smythe Hichens, Engels liedjesschrijver 1864-1950)
left
image-slider-7
Geluidshinder moet minder (titel campagne-plan NSG 2001)
right
image-slider-6
Laten we zacht zijn voor elkaar (campagne-slogan NSG, 1977-1984)
right

Juni 2000


Juni 2000

NSG gemoderniseerd
Nieuwe positionering, tactiek en organisatie

Op 5 april jl. besloot het Algemeen Bestuur van de Nederlandse Stichting Geluidhinder (NSG) tot ingrijpende wijzigingen van de opstelling en organisatie van de Stichting. Daarmee werd een interne discussie van jaren afgerond en is de NSG klaar voor de 21e eeuw.

Op basis van in- en extern onderzoek besloot de NSG 10 jaar geleden al eens haar koers te wijzigen. In een NSG-Geluidbeleidsplan werd de doelstelling van de NSG in grote lijnen nader uitgewerkt, zowel inhoudelijk als wat betreft de manier waarop. Sindsdien geeft de NSG de hoogste prioriteit aan activiteiten gericht op het terugdringen en voorkómen van geluidshinder van de vier grootste lawaaisoorten: wegverkeer, buren, luchtvaart en recreatie. De prioriteitsvolgorde voor de daarbij uit te voeren activiteiten is als volgt:

  • beleidsbeïnvloeding (waaronder de 'waakhondfunctie');
  • beïnvloeding van de publieke opinie; door algemene (landelijke) publieksvoorlichting, waarbij zo veel mogelijk wordt ingehaakt op actuele situaties en incidenten;
  • persoonlijke voorlichting op verzoek ('vraagbaakfunctie'), als uitvloeisel van publieksvoorlichting en ter 'voeding' van beleidsbeïnvloeding en publieksvoorlichting.

Sedert haar oprichting (in 1970) trachtte de NSG haar doelstellingen te realiseren door op te treden als intermediair tussen de bij geluidshinder betrokken actoren, zonder a-priori partij te kiezen. Dit leidde tot onduidelijkheid, volgens sommigen zelfs tot tweeslachtigheid.

Ondanks de koerswijziging in 1990 bleef bedoelde onduidelijk bestaan. Dat bleek een grote belemmering bij met name de beleidsbeïnvloedende NSG-activiteiten, waaraan in het afgelopen decennium juist prioriteit werd gegeven. Tussentijdse bijstellingen van het NSG-beleid leverden niet het gewenste resultaat op. Reden om positionering, strategie en organisatie van de NSG aan een kritische beschouwing te onderwerpen. Dit leidde tot een NSG-nieuwe-stijl waarmee wij vol vertrouwen de 21e eeuw ingaat.

Nieuwe positionering
Het doel van de NSG is en blijft het voorkomen en bestrijden van geluidshinder in Nederland. Voortaan streeft de NSG echter als meer onafhankelijke, ongebonden organisatie naar de bescherming van (potentieel) gehinderden en van geluidsgevoelige gebieden.

Vanuit haar nieuwe positie tracht de NSG in goed overleg met de bij geluidshinder betrokken actoren (zoals overheden, onderzoekers, gehinderden, veroorzakers, natuur- en milieuorganisaties etc.) tot voorstellen, activiteiten, oplossingen of verbeteringen te komen die leiden tot minder geluidshinder en minder geluidsgehinderden. Daartoe gaat de NSG allianties aan en werkt zij samen met (zo mogelijk) alle voornoemde (bij geluidshinder betrokken) partijen. Dit zoveel mogelijk vanuit een pro-actieve en innovatieve houding, waarbij de nadruk ligt op beleïdsbeïnvloeding. Het voorgaande past bij haar streven om voldoende draagvlak te verwerven voor bedoelde voorstellen, activiteiten, oplossingen en verbeteringen.

Raad van Advies
Om de nieuwe tactiek/strategie - van goed overleg met alle bij geluidshinder betrokken partijen en het aangaan van allianties - ook in de organisatie van de NSG invulling te geven, is een Raad van Advies (RvA) ingesteld. Daarin is plaats voor vertegenwoordigers van 'alle' hiervoor bedoelde partijen, inclusief belangenorganisaties van gehinderden. Dat betekent een uitbreiding ten opzichte van het vroegere Algemeen Bestuur.
Taken van de Raad van Advies zijn:

  • advisering, zowel gericht op het onderwerp geluid(shinder) als op interne/organisatorische zaken
  • overlegplatform, uitwisseling van standpunten en informatie m.b.t. - vooral actuele geluids(hinder)onderwerpen; denktank en informatiebron ter voeding van het bestuur en bureau
  • gevraagd en ongevraagd adviseren over met name geluidsonderwerpen (en eventueel over de interne bedrijfsvoering); adviezen kunnen unaniem zijn of voorzien van een of meer minderheidsstandpunten.

Bestuur
Om de slagvaardigheid van de NSG te vergroten, komt er - in plaats van een algemeen en dagelijks bestuur - één bestuur van beperkte omvang. Dat wordt gevormd door (maximaal) zeven 'geluidsbewuste' en maatschappelijk geëngageerde personen. Deze nemen op persoonlijke titel zitting in het bestuur. Daardoor is de onafhankelijkheid van het NSG-bestuur vergroot.

Het bestuur laat zich gevraagd en ongevraagd over (actuele) geluidshinderkwesties adviseren door de Raad van Advies. Het bestuur behoudt uiteraard z'n eigen verantwoordelijkheid als het gaat om het bepalen van NSG-standpunten.

Comité van Aanbeveling
Een comité van aanbeveling, bestaande uit vooraanstaande personen, is bedoeld om het imago van de NSG te verbeteren en de bekendheid en herkenbaarheid te vergroten. Gedacht wordt aan personen met een gids- of voorbeeldfunctie afkomstig uit overheidskringen (openbaar bestuur), wetenschap, bedrijfsleven en de media.

Verder in deze editie:
  • Nieuwe brochure over loopgeluid
  • NSG geschokt; Ruim 50% toename burenlawaai
  • NSG-GELUIDSHINDERDAG 2000
  • NSG-GELUIDSHINDERMIDDAG 'Geluid en gezondheid'

NSG service
Een gedrukt exemplaar van dit NSG-Nieuws wordt NSG-donateurs desgewenst gratis per post toegezonden. Bestellen kan per e-mail. o.v.v. naam en postadres. Bent u nog geen donateur, meldt u dan eerst aan.

GELUID IN HET NIEUWS

Geluid van windmolens vergt maatwerk

Gemeenten aan zet... Verder >

Sluiting vliegveld Maastricht

Optie voor provincie... Verder >

Veluwse gemeenten last festivals

Ze mogen klagen over bijv. LowLands... Verder >

Aanpak geluidoverlast meeuwen

Den Haag werkt zich in de nesten... Verder >

Schiphol moet krimpen

Omwonenden dagen Staat voor rechter... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Webinar Geluiddempende vloerbedekking
06 oktober 2021

Geluiddempende vloerbedekking, ontwikkeling en prestaties op hout, beton en zwevende dekvloer... Verder >

Themabijeenkomst: Luchtvaart en Geluid
27 juni 2019

Rondom de luchtvaart is het nodige aan de gang wat betreft de milieu- en klimaat aspecten. Zo is het rijk voornemens om het luchtruim te herzien, komt er een nieuwe luchtvaartnota, wil vliegveld Schiphol uitbreiden en is het de bedoeling om een extra vliegveld te openen in Lelystad. Al met al is er dus het nodige te doen en is de luchtvaart behoorlijk in beweging... Verder >

Nationale Geluidshinderdag 2019
02 april 2019

Geluid van bedrijven... Verder >