Contact

Handreiking lokale aanpak geluidshinder

Op de Nationale geluidshinderdag 2022 presenteerde Erik Roelofsen de Handreiking - Lokale aanpak geluidshinder wegverkeer. De handreiking is bedoeld voor alle gemeenten en niet alleen voor de gemeente Rust en Reuring.

Het RIVM heeft op 5 juni 2020 het rapport “Motie Schonis en de WHO-richtlijnen voor omgevingsgeluid (2018)” uitgebracht waarin de uitgangspunten van het advies van de World Health Organization (WHO) vergeleken worden met die van de huidige wet- en regelgeving in Nederland. Vanuit dit rapport is de bedoeling dat lokaal de geluidssituatie kan worden verbeterd. Dit kan worden nagestreefd binnen het stelsel van de Omgevingswet. Het stapsgewijs verbeteren kan ook nu al in het kader van goed ruimtelijk ordenen en de uitvoering van gemeentelijke actieplannen, namelijk door het belang van gezondheid bij afwegingen nadrukkelijker te betrekken. Het gaat dan onder meer om de woningbouwopgave binnen gemeenten en de toepassing van diverse (extra) maatregelen op (hoog)geluidbelaste locaties.

De geschiktheid en toepasbaarheid van concrete maatregelen moet zoveel mogelijk lokaal worden afgewogen. Hierbij moet rekening worden gehouden met niet-akoestische factoren die van invloed kunnen zijn op de ervaren geluidshinder.

Om aan bovenstaande invulling te geven worden op diverse schaalniveaus voorstellen gedaan om de lokale geluidsituatie te verbeteren. De voorstellen vormen een soort ‘gereedschapskist’ met ‘goede voorbeelden’ waaruit kan worden geput bij lokale (actie)plannen en/of (ruimtelijke) ontwikkelingen. Deze aanpak past bij de beleidsvrijheid die gemeenten krijgen in het kader van de Omgevingswet.

Deze handreiking is niet een statisch document en zal regelmatig worden vernieuwd. Dit kunnen wij niet alleen en hebben daarvoor jullie hulp en betrokkenheid nodig. Dus als u zelf goede voorbeelden heeft, meldt deze dan bij ons.


Klik hier om verder te gaan naar de ‘Handreiking - Lokale aanpak geluidshinder wegverkeer’.