Contact

Geluidskaarten en Actieplannen

Op 28 juni 2017 organiseerde de NSG een bijeenkomst met als onderwerp:

Geluidskaarten en Actieplannen: Een ideeŽnbus voor maatregelen

Plaats van handeling: Beatrixgebouw, Jaarbeurs te Utrecht

Aanleiding

Dit jaar moeten weer Geluidskaarten worden gemaakt en zal er begonnen worden met het opstellen van Actieplannen. De geluidskaart is alleen maar een registratie van de problematiek. De verbetering moet komen van het actieplan. Met de geluidskaart in de hand is het echter mogelijk om te bezien waar de knelpunten liggen en waar dus maatregelen benodigd zijn. Maar welke maatregelen kunnen dan worden getroffen en wat leveren die op?

Tijdens deze Geluidshinderbijeenkomst staan Geluidmaatregelen centraal. Ervaren sprekers presenteren diverse voorbeelden en de ervaringen daarmee. Maar er is ook genoeg gelegenheid voor het uitwisselen van informatie en discussie.

Doel

Het doel van de middag is om tot informatie-uitwisseling te komen tussen beroepshalve bij het onderwerp betrokkenen. Daarom heeft de bijeenkomst een sterk informatief karakter. Gekozen is voor inhoudelijk deskundige sprekers die in staat zijn de kennis en ervaringen goed over te dragen en op adequate wijze vragen van deelnemers te beantwoorden. Daarnaast wordt ruim gelegenheid geboden voor het stellen van vragen, discussie, uitwisselen van ervaringen en informeel overleg.

Doelgroep

Geluidsdeskundigen, Ruimtelijke ordenaars, Wegenbouwers, Ontwikkelaars,  Gezondheidmedewerkers e.d.

  

Een Zwols geluid: bruikbare kaarten en actieplan, Ab Brand (gemeente Zwolle)

Al snel werd duidelijk dat de verplicht te maken kaarten en het actieplan in Zwolle niet echt gebruikt zouden gaan worden. Met wat aanpassingen is van de verplichting een vehikel gemaakt wat kansen en meerwaarde biedt voor de reguliere geluidsadvisering en zo zelfs tot een kostenbesparing leidt. Voor het actieplan is er met een wat nadere beoordeling van de geluidssituatie voor de inwoners van Zwolle een ander beeld gemaakt van de verdeling van de geluidgehinderden over de stad. En deze sluit aan bij het klachtenpatroon. De aanpak is geen programma geworden maar een proces wat ondergebracht is in de reguliere ontwikkelingen.

- Hoe maak je de stad stiller: een inkijk in de weerspannige praktijk, Mark Bakermans (DGMR)

De Europese Richtlijn Omgevingslawaai, en de Nederlandse implementatie daarvan, staat op 3 pijlers: 1) het in beeld brengen van de blootstelling aan geluid, 2) het onderzoeken en afwegen van maatregelen bij (dreigende) overschrijding van plandrempels en 3) het informeren van het publiek. Mark Bakermans neemt u mee naar de 2e pijler: de wereld van de maatregelen. Mark geeft daarbij een inkijk in de (on)mogelijkheden voor het treffen van maatregelen, het toepassingsbereik van deze maatregelen en de kosten-effectiviteit. Hij gaat daarbij met name in op de gemeentelijke uitvoeringspraktijk: lastige binnenstedelijke situaties, waar het aanhouden van afstand of het plaatsen van geluidschermen niet zelden botst met de noodzaak voor een intensief gebruik van de beschikbare ruimte.

- Een Ladder voor Geluid, Peter vd Laak (Milieuregie)

De 'Ladder voor geluid' bestaat uit een prioritaire volgorde van maatregelen die de belangrijkste gezondheidswinst opleveren. Door meer in detail te kijken naar het type en kwaliteit van geluidbelaste woningen en omgevingsaspecten is het mogelijk om met behulp van de geluidbelastingkaart een kaart te maken met woningen, locaties en aandachtsgebieden die vanuit gezondheidskundig oogpunt kwetsbaar zijn en waarop de geluidaanpak zich zou moeten richten. Denk bijvoorbeeld aan woningen met slaap-/woonvertrekken die niet voldoen aan het vereiste wettelijke binnenniveau, hoogbelaste woningen zonder geluidsluwe zijde of collectieve buitenruimte en stille gebieden. Voor clusters van woningen en locaties is dan maatwerk mogelijk en kan de geluidaanpak desgewenst worden gecombineerd met andere maatregelen op het gebied van energiebesparing, woningrenovatie en verkeersveiligheid. Op deze manier kan het bevoegd gezag zijn keuzes beter motiveren en is verzekerd dat de beschikbare middelen effectief worden besteed.

 
- Schuif eens naar beneden, Fred Woudenberg (GGD Amsterdam)

De actieplannen komen we er weer aan. Voor sommige gemeenten en provincies een verplicht nummer, voor anderen een gelegenheid het geluidbeleid opnieuw te bezien. Dat opnieuw bezien moet ook vanwege de komende Omgevingswet. Die geeft overheden meer afwegingsruimte en de grootste ruimte komt er voor geluid. De normen gaan voor een aantal belangrijke situaties omhoog en ze worden tegelijkertijd minder hard.
Wat gaan de plandrempels doen? Bewegen ze mee met de normen of blijven ze waar ze waren? Of zijn er ook gemeenten die zich willen vastleggen op strengere waarden?
Vanuit de gezondheid kan de plandrempel niet laag genoeg zijn. Nu de mogelijkheden vanuit het Rijk om meer lawaai te maken toenemen, is er meer dan ooit een krachtige beweging de andere kant op nodig. Hoe vaak hoor ik niet dat die ene decibel meer toch niet merkbaar is. Als dat echt zo is, doe dan eens een decibelletje minder in plaats van meer. Mijn voorstel: alle gemeenten en provincies verlagen de plandrempel met 1 dB en nemen ook de maatregelen om dat waar te maken. Met elkaar boeken we dan landelijk met dat ene lullige decibelletje nog een forse gezondheidswinst.

 

- Maatregelen en ideeën in de RO sfeer; o.a. (her)indeling van (woon)wijken, afschermend bouwen, stille gevels en hofjes, Karin Vissers (Vissers & Roelands architecten & ingenieurs)

Is wonen aan de snelweg of een drukke rondweg wenselijk? In drukbevolkte gebieden heeft geluid een grote impact op de ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. Hoe kunnen we met een slim ontwerp op wijk, buurt- en gebouwniveau een prettig woonklimaat realiseren? Geen dure lapmiddelen, maar met een integrale benadering, waarbij we en vanuit de woningplattegrond en de stedenbouwkundige setting een fraai en toekomstbestendig gebied ontwikkelen. Deze, en meer bijzondere (on)gewenste voorbeelden. 

De toekomst:

- Rekenmethoden wijzigen, zijn de maatregelen nog wel effectief, Hans van Leeuwen (DGMR)

Deze ronde “geluid in kaart brengen” maken we gebruik van de standard karteringsmethoden. De eerstvolgende ronde zijn we verplicht om dit met de geharmoniseerde Europese rekenmethoden te doen. Wat gaat dit voor ons betekenen? Moeten we andere, of extra input data verzamelen en komen er straks andere uitkomsten uit? Maakt het dan verschil “uit welke hoek de wind waait”? Kijken we dan anders naar de effectiviteit van maatregelen? Deze presentatie geeft u een inkijkje in de huidige stand van zaken.

- Geluidskaarten en Actieplannen in de Omgevingswet, Chretienne Verhoeff (Infomil) 

InfoMil ondersteunt overheden bij het opstellen van de geluidsbelastingkaarten en actiepannen. Waar kan je op letten als je een actieplan opstelt? InfoMil gaat graag met jullie in gesprek over het proces en de inhoud.