image-slider-9
Lawaai is geen leven (campagne-slogan NSG, 1984-1992)
image-slider-9
Lawaai is geen leven (campagne-slogan NSG, 1984-1992)
left
image-slider-8
Het mooiste geluid is stilte (Robert Smythe Hichens, Engels liedjesschrijver 1864-1950)
left
image-slider-7
Geluidshinder moet minder (titel campagne-plan NSG 2001)
right
image-slider-6
Laten we zacht zijn voor elkaar (campagne-slogan NSG, 1977-1984)
right

Geluidsaspecten van warmtepompen

1.    Inleiding

In Nederland worden zowel in de nieuwbouw als in bestaande woningen projecten ontwikkeld om duurzaam te wonen, dat is natuurlijk een goed initiatief. Nieuwe bouwprojecten worden ontwikkeld zonder gaslevering, waardoor andere vervangende verwarmingssystemen moeten worden toegepast. Een hiervan is de toepassing van warmtepompen. Toepassing van een warmtepomp kan leiden tot extra geluidoverlast. Deze kunnen in meerdere situaties worden geplaatst.

  • Warmtepompen kunnen door eigenaren van woningen worden toegepast.
  • Woning coöperaties kunnen in hun huurwoningen warmtepompen toepassen.
  • Projectontwikkelaars kunnen in hun projecten de woningen voorzien van warmtepompen.

De NSG stelt voor om bij buitenopstellingen van warmtepompen in de woonomgeving een geluidsgrenswaarde van 30 dB(A) op 5 m na te streven, ter voorkoming van geluidsoverlast naar de omgeving

Gemeente Renkum verwijst naar NSG richtlijn.

2.    Plaatsing van warmtepompen

Warmtepompen kunnen zowel in de woning als buiten de woning worden geplaatst.

In de woning worden de warmtepompen in een aparte ruimte, bijvoorbeeld op zolder geplaatst, ofwel worden in het dakvlak opgenomen. Ook kan de warmtepomp in een aanpandige schuur van de woning worden geplaatst.

Warmtepompen kunnen tegen de buitengevel van de woning worden gemonteerd, bijvoorbeeld aan de voorzijde van de woning, ofwel aan de achtergevel in de tuin. Ook kunnen ze los van de woning in de tuin worden geplaatst, of een vrijstaande schuur.

3.    Geluidsvermogen warmtepomp

Een warmtepomp heeft twee belangrijke geluidsbronnen, te weten de compressor en de ventilator. Beiden zijn gelijktijdig in bedrijf. Het geluid kan gericht via de ventilatoropening worden uitgestraald of rondom via de metalen constructie. Door middel van een geluidsmeting rondom de pomp kan het niveau ervan worden bepaald.

In Europa moeten warmtepompen zijn voorzien van CE-label, waarop onder andere het geluidsvermogen van de warmtepomp is vermeld.

Het geluidsvermogen (LWA) van de warmtepompen is vastgelegd in de Ecodesign Directive Commission Regulation (EU) No 206/2012: 65 dB(A) voor pompen tot 6 kW en 70 dB(A) voor pompen van 6 kW tot 12 kW. De EU Ecodesign regelgeving wordt geleidelijk ingevoerd. Voor airco’s en ventilatoren gelden deze limieten al.

Het geluidsvermogen van de warmtepomp is een specifieke eigenschap van de pomp. Uit dit geluidsvermogen is het geluiddrukniveau van de pomp op een bepaalde afstand te berekenen met de formule:

LpA = LWA – 10*Log(P*3,14*R2) (dB(A)), P=2 bij geluiduitbreiding over een halve bol en 4 bij een hele bol. Luchtdemping op korte afstand is gering en behoeft dan niet in rekening te worden gebracht.

LWA = geluidvermogen van de pomp re. 10-12 W (dB(A))

LpA = geluiddrukniveau op afstand R van de pomp re. 2*10-5 Pa (dB(A))

Het berekende geluidniveau in dB(A) op verschillende afstanden.

Afstand

2 m

5 m

 10 m

15 m

Warmtepomp tot 6 kW (dBA))

48-51

41-44

34-37

30-33

Warmtepomp: 6 tot 12 kW (dB(A))

53-56

46-49

39-42

35-38


De NSG stelt voor om bij buitenopstellingen van warmtepompen in de woonomgeving een geluidsgrenswaarde van 30 dB(A) op 5 m na te streven, ter voorkoming van geluidsoverlast naar de omgeving.


Uit de tabel blijkt dat op 5 m afstand extra geluidsdemping nodig is. Dit kan worden bereikt door de warmtepomp te voorzien van een geluidsisolerende omkasting. Enkele leveranciers van warmtepompen leveren al standaard een omkasting mee. De geluidsdemping van de omkasting moet 9 tot 15 dB(A) bedragen.

4.    Wettelijk kader

Anders dan voor sommige installaties in een woning stelt het Bouwbesluit geen geluidgrenzen buiten de woning. 

Het lijkt verstandig buiten de woning – bijvoorbeeld in de tuin - aansluiting te zoeken bij de eisen die het Bouwbesluit dien aangaande stelt voor installaties in dezelfde woning.

Artikel 3.9 zegt het volgende:

Een toilet met waterspoeling, een kraan, een mechanische voorziening voor luchtverversing, een warmwatertoestel, een installatie voor verhoging van waterdruk of een lift veroorzaakt in een niet-gemeenschappelijke verblijfsruimte van een aangrenzende op hetzelfde perceel gelegen woonfunctie een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30 dB(A).

Aanvullend hierop kan het onderstaande in de beschouwing worden betrokken. Voor de woonomgeving is een bestemmingsplan van toepassing. Uit een oogpunt van de Goede Ruimtelijke Ordening zijn onderstaande grenswaarden van toepassing. 

Lar,LT op de gevel van woningen 45 dB(A) tussen 07.00 tot 19.00 uur,

Lar,LT op de gevel van woningen 40 dB(A) tussen 19.00 tot 23.00 uur,

Lar,LT op de gevel van woningen 35 dB(A) tussen 23.00 tot 07.00 uur.

Veelal zal het geluid van een warmtepomp een tonaal karakter hebben, d.w.z. een brommend geluid. In de ‘Handleiding meten en rekenen industrielawaai’ wordt in dat geval een toeslag op het gemeten geluidsniveau toegepast van 5 dB(A).

Voor de meest kritische periode namelijk de nacht levert dat een grenswaarde van 30 dB(A). 

Voor het bouwen van een woning is een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) nodig. De gemeente kan in dat geval eisen stellen aan de geluidproductie van een warmtepomp, die buiten de woning wordt geplaatst.

Het uitgangspunt is dat de warmtepomp geen overlast in de omgeving mag veroorzaken. Dit document geeft aan welke geluidgrenswaarde wordt aanbevolen.

CE-keurmerk

Nieuwe warmtepompen worden gelabeld met het CE-keurmerk. De verwachting is dat warmtepompen in de nabije toekomst gaan voldoen aan de genoemde geluidsvermogens van 65 en 70 dB(A).  Aan de hand van de afstandstabel kan worden bepaald waar een warmtepomp zou kunnen worden geplaatst.

Als de warmtepomp in de tuin wordt geplaatst kan deze overlast veroorzaken voor bewoner en voor de omwonenden tijdens verblijf in de tuin. Het is dan van belang dat bij de plaatsing van de warmtepomp hiermee rekening wordt gehouden. Dus de warmtepomp niet direct aan de erfscheiding of tegen de schutting plaatsen, maar een optimale afstand kiezen tot de naastgelegen tuinen en terrassen. Indien de in tabel berekende waarden worden overschreden adviseren wij u de warmtepomp in een geluidsisolerende omkasting te plaatsen. Let u bij het plaatsen van een omkasting op voldoende geluiddempende ventilatieopeningen. De in de markt aangeboden omkastingen kunnen het geluid met 9-15 dB(A) reduceren.

Als de warmtepomp aan de buitengevel van een woning wordt gemonteerd zijn voor verblijfsruimten in de eigen- en de buurwoning de grenswaarden uit het Bouwbesluit van toepassing, d.w.z. 30 dB(A).  Daarom ook aandacht voor contactgeluidoverdracht van de warmtepomp bij de bevestiging op de gevel.

Bij plaatsing van een warmtepomp op zolder of aan de buitengevel van een woning is het zinvol om rekening te houden met een mogelijk verende opstelling van de warmtepomp door middel van rubberen trillingdempers. Een trillingspecialist kan hiervoor berekeningen uitvoeren en de benodigde trillingdempers selecteren.

Voorstel voor APV
Geluidshinder van apparaten
1. Het in gebruik hebben van 1 of meer technische en/of mechanische installaties (zoals een Warmtepomp en/of Airco) in de buitenlucht, die niet vallen onder de regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer of het Bouwbesluit mag geen geluidshinder worden veroorzaken en moet de grenswaarde in acht worden genomen zoals aangegeven onder a. Daarnaast moeten ook de voorwaarden onder b en c in acht worden genomen.
a. Het gemiddelde geluidsniveau LAr,LT, op de gevel van een naastgelegen geluidsgevoelig gebouw (zoals een woning) of op 5 meter van het apparaat indien het geluidsgevoelige gebouw verder weg staat, mag niet meer bedragen dan 30 dB(A);
b. de in a aangegeven waarde op de gevel ook geldt bij gevoelige terreinen op de grens van het terrein;
c. de controle op dit voorschriften plaatsvindt conform de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (m.u.v. de toeslag tonaal, want dit zit al verwerkt in de grenswaarde)

GELUID IN HET NIEUWS

Ziek van het geluid van de wiek?

Volkskrant geeft antwoord... Verder >

Onrust over gebedsoproep

Botsing met omwonenden... Verder >

Nachtelijk heilawaai

Veel Amsterdammers wakker in de Paasnacht... Verder >

Verzet vergunning Airport Lelystad

Zienswijze Noord Veluwse gemeenten... Verder >

Hoe vliegt Schiphol?

Gouda wenst meetnetwerk... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Webinar Geluiddempende vloerbedekking
31 maart 2021

Geluiddempende vloerbedekking, ontwikkeling en prestaties op hout, beton en zwevende dekvloer... Verder >

Themabijeenkomst: Luchtvaart en Geluid
27 juni 2019

Rondom de luchtvaart is het nodige aan de gang wat betreft de milieu- en klimaat aspecten. Zo is het rijk voornemens om het luchtruim te herzien, komt er een nieuwe luchtvaartnota, wil vliegveld Schiphol uitbreiden en is het de bedoeling om een extra vliegveld te openen in Lelystad. Al met al is er dus het nodige te doen en is de luchtvaart behoorlijk in beweging... Verder >

Nationale Geluidshinderdag 2019
02 april 2019

Geluid van bedrijven... Verder >