Contact

Geluid van windturbines

Op donderdag 4 oktober 2018 organiseerde de NSG (in samenwerking met ARCADIS) een bijeenkomst met als onderwerp:

Geluid van windturbines -

Geluidshinder gaat niet alleen over decibellen


Plaats van handeling: 
ARCADIS te Amersfoort

 

Wereldwijd leiden de beperkte voorraad fossiele brandstoffen en de antropogene uitstoot van broeikasgassen tot grote zorgen. Mede daardoor is er steeds meer belangstelling voor duurzame, milieuvriendelijke alternatieven voor het opwekken van elektriciteit. Één van alternatieven is het opwekken van energie door gebruik te maken van wind. Ook het aankomende klimaatakkoord zet in op meer energie uit wind. 

De vraag om windturbines op land zal de komende jaren blijven toenemen. Het plaatsen van windturbines heeft invloed op de omgeving. Bij de ontwikkeling van windparken blijkt telkens weer dat omwonenden vrezen voor geluidshinder en gezondheidsschade van de draaiende windturbines. Er komt steeds meer inzicht in deze aspecten en de ontwikkelingen in de branche staan niet stil. Geluidshinder is een complex samenspel van factoren. Niet alleen de hoogte van het geluidsniveau, maar ook factoren zoals zorgen over gezondheidsschade, de onvoorspelbaarheid van het geluid, de zichtbaarheid van de turbines en de mate waarin de omwonenden bij de ontwikkeling betrokken worden spelen een belangrijke rol. Het beperken van hinder gaat dus verder dan technische maatregelen.Om de opgedane ervaringen te delen, de hinder en gezondheidseffecten te bespreken en nieuwe ontwikkelingen toe te lichten organiseren wij deze themabijeenkomst.

Mocht u als deelnemer een onderwerp missen of vragen hebben, er wordt volop ruimte geboden voor discussie met de deskundige sprekers. 

Doelgroep: Dit zijn primair de ruimtelijke ordenaars (o.a. planjuristen) en milieu (geluid) professionals vanuit de gemeenten, provincies en RUD’s. Daarnaast natuurlijk de advieswereld en de ontwikkelaars van windparken.

 

Het programma zag er als volgt uit (hieronder de presentaties):

9:15 uur

Ontvangst en registratie 

10:00 uur

Welkom door NSG (Erik Roelofsen) en ARCADIS (Harm Albert Zanting)

10:15 uur

Noodzaak van de energietransitie en de rol van windenergie, door Rik Harmsen (NWEA)

10:45 uur

Wakker liggen van windmolens, door dr. André N.H. Weel (bedrijfsarts en epidemioloog, Yellow Factory)

11:15 uur

Aanbevelingen vanwege volksgezondheid, door dr. Frits van den Berg (Mundonovo)

11:45 uur

Jurisprudentie rondom windturbines, door mr. Jade Gundelach (SoppeGW advocaten)

12:15 uur

Discussie 

12:30 uur

Lunchpauze 

13:15 uur

Technische maatregelen, door Rob Kuilboer (Siemens Gamesa)

13:45 uur

Geluidsverwachting.nl – Inzicht in het geluid en de geluidsbelevingdoor ir. Erik Koppen (Arcadis)

14:15 uur

Discussie 

14:30 uur

Korte pauze 

14:50 uur

Omgevingsbeleving en participatie, door Rob Rietveld (NLVOW)

15:15 uur

Beperking hinder door locatiekeuze en ontwerp van een windpark en het betrekken van omwonenden, door Steef van Baalen (Windunie)

15:40 uur

Beperken hinder door goede landschappelijke inpassing, door Pros ten Hove (Arcadis)

16:05 uur

Plenaire discussie 

16:30 uur

Afsluiting en borrel 

17:30 uur

Einde bijeenkomst

 

Zie artikel in Energeia met als titel: Lawaaibezwaar windturbines kansloos, maar omwonenden willen luisterend oor