Contact

100 Hard genoeg

100: hard genoeg op de snelweg

Laat je medeweggebruiker weten waarom je het wat rustiger aan doet op de snelweg. Hang een vignet in je auto.

Zo kies je voor:

  • Minder milieuschade
  • Minder brandstof(kosten)
  • Minder ongelukken.
  • Minder verkeersslachtoffers.
  • Minder lawaai

 Dit initiatief is ontwikkeld door de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG). Daarom is de hinder door ongewenst geluid – in dit geval verkeerslawaai - het startpunt van deze actie.  Andere (milieu)factoren zijn evenwel – voor onze toekomst – zeker zo belangrijk.

Geluidemissies en hinder door een snelheidstoename van 100 naar 130 km/u van personenauto’s

Decibellen
Bij een toename van de snelheid van 100 naar 130 km/u levert een personenauto op normaal glad asfalt 3 decibel meer geluid. De oorzaak daarvan is het lawaai van de banden. Die 3 decibel meer komt overeen met tweemaal zoveel personenauto’s bij een verkeersstroom. De samenstelling van het wegverkeer bestaat uit licht, middelzwaar en zwaar. Vrachtverkeer maakt meer lawaai dan licht wegverkeer. Afhankelijk van de verhoudingen nivelleert dat de geluidbelasting voor omwonenden naar om en nabij 1,5 decibel. In praktische zin betekent dat een verschil in verkeersdrukte in de orde grootte van 40 %.

Hinder door wegverkeer voor omwonenden
Ongeveer kwart van de mensen ervaart hinder van wegverkeer. Dat is de afgelopen decennia nauwelijks veranderd. Voor een groot deel gaat het om verkeer binnen de bebouwde. Zie bron: RIVM

Een relatief klein deel van de bevolking woont onder de akoestische invloedssfeer van snelwegen. Rijden personenauto’s op snelwegen minder hard dan is de vermindering van de geluidbelasting in decibellen gering en dus ook de afname van het aantal geluidgehinderden. Toch zal in het geval de maximumsnelheid van 100 op snelwegen de standaard wordt dat voor omwonenden meer voordelen hebben dan de decibellen bij berekeningen van lawaai doen vermoeden. Wordt de maximumsnelheid 100 km/uur en wordt deze ook daadwerkelijk gehandhaafd dan zullen er niet of nauwelijks automobilisten zijn die ‘te hard’ rijden. En dat ervaren omwonenden direct. Dat bleek bijvoorbeeld toen bij Rotterdam (A13, Kleinpolderplein) trajectcontrole werd ingevoerd. Hardrijders verdwenen en dat ‘hoorden’ de omwonenden. Uit een enquête bleek dat bewoners in Overschie veel minder hinder ervaarden. Zie ook deze bron.

Vermindering emissies door rustiger rijden (100 i.p.v. 130 km/u)

Afname CO2:      16 % 

Zie bron: EenVandaagAvroTros

Zie ook: TNO

Luchtkwaliteit: emissies licht verkeer van 100 naar 130 km/uur bij een vrije doorstroming (personenauto’s, bestelwagens en motoren)

Categorie

snelheid

stof

eenheid

emissiefactor

afname %

licht wegverkeer

100 km/h

CO

g/km

1,2055

 -3,6%

licht wegverkeer

130 km/h

CO

g/km

1,1639

 

 

 

 

 afname

(=toename)

-0,0416

 

licht wegverkeer

100 km/h

fijnstof

g/km

0,0195

 2,5%

licht wegverkeer

130 km/h

fijnstof

g/km

0,02

 

 

 

 

 afname

0,0005

 

licht wegverkeer    

100 km/h

NOx

g/km

0,2131

 28 %

licht wegverkeer       

130 km/h

NOx

g/km

0,2971

 

 

 

 

afname

0,084

 

licht wegverkeer 

100 km/h

NO2

g/km

0,0713

 34 %

licht wegverkeer

130 km/h

NO2  

g/km

0,1073

 

 

 

 

 afname

0,036

 

Bron: Rijksoverheid (RIVM)

Afname NOx  g/km bij vrije doorstroming:  28 %

NOx heeft een verzurende, vermestende invloed.

Afname NO2 g/km bij vrije doorstroming:  34 %

NO2 als vervuilende stof uit het verkeer tast de groei van de longen bij kinderen aan. Dit gevolg werd deels vastgesteld ongeacht de samenstelling van het fijn stof. Ook bij volwassenen is de longfunctie slechter in gebieden met een grote blootstelling aan NO2.
Kinderen krijgen vaker astma als ze in de buurt van verkeer wonen.
Het risico van astma stijgt met 15 procent wanneer de blootstelling aan NO2 toeneemt met 10 μg/m3.

Bron: Greenpeace: Gezondheidsrisico's als gevolg van blootstelling aan NO2

Fijnstof en CO g/km: blijft min of meer ongewijzigd.

Verkeersslachtoffers (veiligheid)

Sinds 1 september 2012 is de standaardlimiet op Nederlandse snelwegen 130 km/u. Op wegen waar je 130 mocht, is het aantal verkeersdoden sterk toegnomen. Zie berichten dagbladen  Volkskrant en Trouw, zie ook: Eenvandaag.Avrotros.

Verbruik

Het verbruik van een auto gaat bij hogere snelheid met sprongen omhoog. Het scheelt dus aardig in de portemonnee om niet te hard te rijden.
Een constante rijsnelheid draagt bij aan een lager brandstofverbruik.  

Een constante snelheid van 70 tot 90 km per uur is het efficiëntst in verbruik, zowel bij een verbrandingsmotor als elektromotor. Aldus is er ook minder uitstoot van vervuilende stoffen.

Voor een benzinemotor is bij constante snelheid van rond de 80 km/uur het gemiddeld verbruik 5,4 liter brandstof per 100 km. Rij je 120 kilometer per uur dan loopt dat op naar 7,7 liter per 100 km en bij 140 km per uur is het verbruik  9,4 liter per 100 km.
Bron: milieu centraal

Elektrisch dan?

Voor een volledig elektrische auto neemt het verbruik bij een snelheidsverhoging van 100 naar 130 km met meer dan 40 % toe. Dat voel je niet alleen in de portemonnee, maar ook en vooral loopt de actieradius snel achteruit. Je komt niet zo ver en moet veel eerder aan de laadpaal.

Het geluid van een elektrische auto op de snelweg is niet minder dan die van een benzineauto.  Lawaai van banden is de geluidbron van een personenauto bij snelheden boven de 40 km/u.

Kies daarom ook voor een betere band: veiliger, zuiniger, stiller

Algemene rekenkamer: 130 km geen kortere reistijd.

Het verhogen van de maximumsnelheid op veel snelwegen naar 130 kilometer per uur zorgt er meestal niet voor dat mensen ook sneller op hun bestemming aankomen. Sterker nog: op de meeste trajecten waar de snelheid is verhoogd werd de reistijd langer. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een analyse van gegevens die Rijkswaterstaat heeft aangeleverd.
Lees meer: rtlz.nl

Ten slotte

Als veel mensen ervoor kiezen het wat rustiger aan te doen op de snelweg vormt het een aanzet om 100 km/uur op alle snelwegen in regelgeving om te zetten. Dan verdwijnt een wirwar aan verkeersborden, ontstaat een rustiger verkeersbeeld en weet iedere automobilist waar hij aan toe is. Handhaving is dan simpel.

Bestel het vignet

 

Het Klimaatakkoord is ongeloofwaardig zonder afschaffing 130 km-limiet en aanpak van onzuinig rijgedrag

De verhoging van de snelheidslimiet in 2012 naar 130 km/uur, verkiezingsstunt van de VVD, is funest voor milieu, verkeersveiligheid en klimaat gebleken. Nu ingevolge het Klimaatakkoord binnen de sector Verkeer 7,3 miljoen ton CO2 bespaard moet worden is verlaging van rijsnelheden en van de 130 km-limiet effectief, praktisch uitvoerbaar, noodzakelijk en urgent, win-win voor klimaat en verkeersveiligheid. Als tegelijk Het Nieuwe Rijden (de enige praktische energie-efficiënte rijstijl) als klimaatmaatregel gerevitaliseerd wordt, is een totale brandstofbesparing van 10% (1,4 miljard liter/jaar!) en 3 Mton CO2 op korte termijn haalbaar. De ervaring met dergelijk gedragsgericht beleid tot 2012 toont aan dat die maatregelen veel kosten-effectiever zijn dan de andere, wel geplande klimaatmaatregelen die miljarden kosten of die tot 2030 weinig CO2-reductie opleveren. De Mobiliteitstafel van het Klimaatakkoord moet dus voorstellen om de snelheidslimiet te verlagen en Het Nieuwe Rijden met kracht promoten. Aan Marc Rutte de taak het stokpaard ‘130’ op stal te zetten!

Lees meer

Bekijk ook NOS