Contact

NSG-Geluidshinderdag 2000


NSG-GELUIDSHINDERDAG 2000

Experimenteren met geluidbeleid
Doel en praktijkervaringen MIG-model en Stad & Milieu

 

 

Op woensdag 26 april 2000 hield de Nederlandse Stichting Geluidshinder haar jaarlijkse NSG-Geluidshinderdag in de Congreszaal Irene van de Jaarbeurs te Utrecht. De titel van de dag luidde ‘Experimenteren met geluidbeleid’. De keuze van het onderwerp was ingegeven door de nieuwste, actuele (praktijk)ervaringen op het terrein van de ontwikkeling van lokaal geluidbeleid, zowel in het kader van MIG als Stad & Milieu.

In september 1998 gaf de Tweede Kamer groen licht voor het uitwerken van het MIG-model voor de modernisering (i.c. decentralisatie) van het geluidbeleid. In dat kader zijn vijf gemeenten aangewezen om in de praktijk ervaring op te doen met het MIG-model, waar het gaat om de formulering van een eigen lokaal geluidbeleid.

Gelijktijdig met het MIG-project werd het project Stad & Milieu uitgevoerd. Dit heeft als doel na te gaan hoe bij het concept van de compacte stad op verantwoorde wijze flexibeler kan worden omgegaan met de geldende milieu- en dus ook geluidsnormen. Hiervoor is een Experimentenwet ingevoerd, die specifiek en uitsluitend voor 25 geselecteerde projecten geldt.

Inmiddels zijn zowel met de MIG- als Stad&Milieu-experimenten de nodige ervaringen opgedaan.

De NSG-Geluidshinderdag 2000 had een sterk informatief karakter, met vooral aandacht voor praktijkvoorbeelden en -ervaringen. De volgende onderwerpen kwamen aan de orde komen:

  • In het openingswoord sprak de heer H.A.P.M. Pont, Directeur-Generaal Milieubeheer van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, over de noodzaak van de modernisering van het geluidshinderbeleid en de uitdagingen die er liggen voor de gemeenten.
  • 'Gezondheidsaspecten en rol van GGD-en' door dr. F. Woudenberg, GGD Rotterdam e.o.
  • 'Tussentijdse evaluatie projecten Stad & Milieu' door mw. G. Veeman, beleidsmedewerkster van de Stichting Gelderse Milieufederatie.
  • 'Lokaal milieubeleid maatwerk?' MIG en Stad & Milieu door de bril van de woningcorporaties door ir. A.A. Koedam, senioradviseur bij Aedes vereniging van woningcorporaties.
  • 'MIG-project Drechtsteden' door D.P. Nelemans, adviseur bij de Milieudienst Zuid-Holland Zuid.
  • 'Hoe verder met MIG?' door mw. dr. P.I. Loeff, programmamanager MIG bij het ministerie van VROM.

De teksten van de voordrachten staan in een verslag, m.u.v. de voordracht van de heer Koedam.


Verslagen van de NSG-Geluidshinderdagen kunt u bestellen door gebruik te maken van het elektronisch bestelformulier.