Contact

NSG-Geluidshinderdag 2005


NSG-GELUIDSHINDERDAG 2005

Horeca- en evenementenlawaai
Genieten of niet te genieten

Het vaststellen van toegestane geluidsniveaus voor muziekfestivals lijkt gebaseerd op willekeur, waarbij te weinig rekening wordt gehouden met omwonenden. Iedere gemeente heeft op dit terrein zijn eigen beleid en uitgangspunten. Maar zelfs binnen één gemeente kunnen de geluidsgrenzen per evenement verschillen. Daarbij lijkt sprake van handjeklap met de organisator van het evenement, waarbij primair wordt gekeken naar de door hem gewenste geluidsruimte. Blijkbaar zijn daarbij niet de belangen van de omwonenden het uitgangspunt, maar die van de organisator. Dat concludeerde NSG-voorzitter Johan de Bondt aan slot van de NSG-Geluidshinderdag over horeca- en evenementenlawaai, die de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) op 20 april in Utrecht organiseerde.

De Bondt oogstte met zijn conclusie instemmend applaus. Een 'fraai' voorbeeld van bedoelde willekeur werd gepresenteerd door de heer Rooijmans van de gemeente Breda. Deze gemeente vindt het stellen van maximaal toelaatbare geluidsniveaus bij een muziekfestival weinig zinvol. Ze worden toch niet nageleefd, zijn niet te handhaven of de musici wil niet eens komen. Om DJ Tiësto op de markt van Breda te kunnen laten optreden, werd het maximaal toelaatbare geluidsniveau door Breda vastgesteld op 102 dB(A). Reden: de wereldberoemde Tiësto komt uit Breda.
Breda kiest dan ook liever voor 'goede muziek' in plaats van voor geluidsgrenzen. Verder moeten omwonenden weten wat hen te wachten staat; Tiësto mocht op zaterdagavond van 20.00 tot 22.00 uur optreden. Maak duidelijke afspraken met de organisatie van een evenement in de open lucht en betrek omwonenden ook bij de besluitvorming. Strikte handhaving van de afspraken en regelmatig overleg met omwonenden beperken het aantal klachten, aldus Rooijmans. Popfestivals, uitmarkten, openluchtconcerten, kermissen, braderieën en andere culturele evenementen zijn op de eerste plaats positieve, sociale gebeurtenissen.

Gemeenten worstelen met beheersing overlast
Het meest geslaagde, supergezellige, drukbezochte openluchtfeest kan voor ernstige hinder zorgen. Daverende decibellen en dreunende bassen tot in de kleine uurtjes kunnen in huis- of slaapkamers helse overlast bezorgen. Als omwonenden weten waar ze aan toe zijn, als het niet te laat wordt en er voldoende weekenden zonder geluid zijn, dan accepteren ze veel; binnenstadsbewoners nog meer dan mensen in rustige woonwijken.
Voor (geluids)overlast van evenementen bestaat geen landelijke regelgeving. Het is daarom aan gemeenten hoe zij daarmee omgaan. Om overlastproblemen te kunnen beheersen is een evenwichtig evenementenbeleid noodzakelijk. Een beleid dat aangeeft waar hoeveel en welke soorten evenementen kunnen worden gehouden, passend bij de aard van de (woon)omgeving. Per evenement zal telkens opnieuw nut en noodzaak van een evenement en de overlast die omwonenden wordt aangedaan tegen elkaar moeten worden afgewogen. Een regelmatige (jaarlijkse) evaluatie is gewenst, waarbij bekeken wordt welke problemen zich hebben voorgedaan en hoe die in de toekomst zijn te vermijden.
Aanvangstijdstip, tijdsduur, eindtijd en kwaliteit van geluidstechnici en muziekinstallatie zijn zeker zo belangrijk als het geluidsniveau zelf. Soms speelt ook het muziekprogramma een rol; een klassiek concert, een brassband of een popartiest worden immers verschillend beoordeeld. Extra aandacht moet worden besteed aan de lage tonen die vele kilometers verderop nog tot overlast kunnen leiden. Ook zijn goede afspraken nodig om indirecte hinder te vermijden, zoals door parkeren, laden en lossen en op- en afbouwactiviteiten. Daarbij speelt het voorkomen van slaapverstoring van omwonenden een belangrijke rol.

Horeca
In tegenstelling tot evenementen is er bij horeca avond aan avond muziek. Er moeten daarom door de gemeenten duidelijke geluidsgrenzen worden gesteld die er voor zorgen dat muziekgeluid in woningen niet hoorbaar is. Bij aan- en inpandige woningen is daarbij altijd een begrenzer op de muziekinstallatie nodig, aldus de heer Hillebregt van gemeente Amsterdam. Daar blijken de algemene regels uit de AMvB Horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer voor 60% van de horecabedrijven ontoereikend. In die gevallen krijgen de bedrijven, veelal muziekcafés en discotheken, nadere eisen opgelegd. De gemeente bepaalt zo wat wel en niet kan.

Programma
Tijdens de NSG-Geluidshinderdag 2005 stond de gemeentelijke praktijk centraal. Dat gebeurde door de presentatie van voorbeelden van gemeentelijk evenementenbeleid en de ervaringen daarmee. Ook werd aandacht besteed aan handhaving, zowel van de landelijke als lokale regelgeving en vergunningen.
Het doel van de dag was om tot informatie-uitwisseling te komen tussen beroepshalve betrokkenen bij de bestrijding van geluidshinder van horeca en evenementen. De dag had daarom een sterk informatief karakter dat tot uiting kwam in de voordrachten van vooral mensen uit de gemeentelijke praktijk. Daarnaast werd ruim gelegenheid geboden voor het stellen van vragen, uitwisselen van ervaringen en discussie onder de zeer gewaardeerde leiding van dagvoorzitter Victor Deconinck.
Het lezingenprogramma omvatte:

  • Welkomstwoord, door J. de Bondt, voorzitter van de Nederlandse Stichting Geluidshinder;
  • Openingswoord, door mw. J. Goedhart, voorzitter van de Ambtelijke commissie milieu van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten;
  • Achtergronden van geluidsoverlast, door prof. dr. P.J.M. Stallen (Rijksuniversiteit Leiden);
  • 'Horecalawaai in de gemeentelijke praktijk', door M. Hillebregt (Dienst Milieu en Bouwtoezicht van de gemeente Amsterdam);
  • 'Geluidsbewaking bij grote evenementen', door ir. M.A. Kok RB (dBControl);
  • 'Gemeentelijk evenementenbeleid Nijmegen', door B. Overes (gemeente Nijmegen);
  • '50 of 102 in de bebouwde kom? Op weg naar locatiegericht evenementenbeleid in Breda', door G.J.A.L. Rooijmans (gemeente Breda);
  • 'Van Dance Parade tot Strand aan de Maas: vergunningverlening en handhaving van geluid bij evenementen', door H.M. van der Waal (DCMR Milieudienst Rijnmond).

Verslag
De NSG-Geluidshinderdag 2005 was georganiseerd i.s.m. stichting Innonoise.
Naast een lezingenprogramma was er een expositie waar 16 leveranciers van kennis, materialen en apparatuur voor geluidshinderbestrijding hun producten en diensten presenteerden.
Kort na de Geluidshinderdag werd de ruim 350 deelnemers een lezingenbundel met de teksten van de voordrachten toegezonden.

 


Verslagen van de NSG-Geluidshinderdagen kunt u bestellen door gebruik te maken van het elektronisch bestelformulier.