Contact

ANBI erkend

NSG is ANBI erkend

De NSG is in het bezit van de ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling en geeft donateurs en sponsors de mogelijkheid om hun gift af te trekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

 De ANBI is toegekend per 1 januari 2010.

ANBI publicatie d.d. 1 juli 2024 (wordt elk jaar per 1 juli vernieuwd)

Officiële naam: Nederlandse Stichting Geluidshinder ook wel bekend als NSG

ANBI nummer: 803651442

KvK nummer: 41151151

Fiscaalnummer: NL8036.51.442.B01

Postadres: Postbus 90, 8180 AB Heerde

Bezoekadres: IJsseldijk 4, 8194 LD, Veessen (1 dag per week aanwezig)

https://nsg.nl      info@nsg.nl

Doelstelling: De NSG bevordert het voorkómen en bestrijden van de schadelijke effecten van geluid en het creëren en behouden van een goed akoestisch klimaat in Nederland.

Beleidsplan: Ons beleid kunt u lezen in de NSG visie en missie.

Bestuur: Voor een overzicht van de bestuursleden kunt u hier klikken.

Beloningsbeleid: De voorzitter van de NSG en de overige bestuurders ontvangen een reiskostenvergoeding indien gewenst.

Het personeel van de stichting bestaat uit een directeur, adviseur/voorlichter, een tweetal geluidsadviseurs en een administratief medewerker.

De beloning van de directeur wordt door het bestuur vastgesteld en is conform de ‘Adviesregeling beloning directeuren van goede doelen’. De overige personeelsleden ontvangen een vergoeding conform de arbeidsvoorwaarden van de NSG.

Naast personeel maakt de NSG gebruik van vrijwilligers, hiervoor ontvangen zij een vrijwilligersvergoeding.

Activiteiten

In het jaar 2023 hebben wij o.a. de volgende activiteiten uitgevoerd:

- Organiseren van een drietal thema bijeenkomsten voor de professionele doelgroep (online)

- Het organiseren van de jaarlijkse Nationale Geluidshinderdag 

- Deelname aan beurzen en congressen van derden

 - Uitbrengen van het NSG donateursblad en brochures

- Beantwoorden van vragen van burgers aan onze NSG servicelijn ca. 512 mailtjes, ca. 560 telefoontjes

 - Bijstaan van burgers bij bezwaar- en beroepsprocedures, ca. 31 zaken

- Uitvoeren van geluidsonderzoek naar dreunende vloeren, ca. 35 zaken

- Het uitgeven van een Geluidkeurmerk voor geluiddempende ondervloeren

- Diverse malen actief op radio, TV en geschreven media

- Participeren in nieuwe wet- en regelgeving trajecten; Geluid in de omgevingswet en Bouwbesluit

- Lobby werkzaamheden om het aspect geluid meer aandacht te geven in zowel Den Haag als Brussel

- Deelname aan de samenwerking Klankbord.nu

 

Financiën: Hieronder het financieel overzicht van 2022

Balans

Rubriek Debet Credit
Crediteuren Exact   21569,06
Kas 143,82  
ASN-bank 49408,03  
Depot PTT 875,00  
Debiteuren 4527,48  
BTW exact 22965,24  
Overloop   114,95
Kruisposten 48,21  
Kasboek 84,78  
Bankrekening 10688,17  
Nog te boeken 17,95  
Activa (Bezit) 67074,67  
Stichtingskapitaal   45,00
Crediteuren   2770,43
Vooruitontv. Don. Partic.   5660,00
Vooruitontv. Don. Bedr.   450,00
Resultaat Vorige Jaren   93284,64
Winst/verlies vorig b.j. 60749,84  
BTW afgerekend   3512,00
Passiva (Schulden)   44972,23
Resultaat   22102,44
Totalen 149508,52 149508,52Baten/lasten

Rubriek Debet Credit
Salarissen 44691,24  
Inhuur personeel 72490,00  
Reis- en Verblijfskosten 2005,05  
Huisvesting & detachering 2425,18  
Verzendkosten 1546,50  
Financiele Administratie 2205,06  
Donateurswerving 416,62  
Telecommunicatie 470,95  
Diverse Kantoorkosten 8928,22  
Geluidshinderdag 10357,18  
Expositie Geluidsh.dag 350,00  
Voorlichtingsactiviteiten 10850,99  
NSG Nieuws 300,00  
Tijdschrift Geluid 300,00  
Onderzoeksprojecten 46974,17  
Innovatie 2400,00  
Rekenverschillen   0,59
Kantoorkosten 32,67  
Betalingsverschil 0,02  
Kosten 206743,26  
Donaties Particulieren   69891,03
Donaties Overheidinst.   9990,00
Donaties Bedrijven   17082,58
Inkomsten Geluidsh.dag   22296,38
Ink. Expo Geluidsh.dag   4200,00
Inkomsten NSG-webinar   4900,00
Inkomsten cursus Geluid   22174,00
Sponsoring NSG   7000,00
Rente   20,91
Kleine opdrachten particulieren   21377,68
Opdrachten overheid   38960,00
Certificaat ondervloeren   5050,00
Verzend en handelingskosten   1072,20
Giften   367,75
Kleine publikaties   242,77
Verkochte Promotieartikel   115,92
Grote publikaties   3572,27
Doorbelaste reiskosten   517,58
Diverse Inkomsten   14,75
Betalingsverschillen inkoop   0,01
Omzet 0,13  
Opbrengsten   228845,70
Resultaat 22102,44  
Totalen 228846,42 228846,42