Laagfrequent geluid

Download:

NSG Richtlijn LFG


Evaluatie NSG Richtlijn


Gehinderd door een brom

Velen ondervinden ernstige hinder, oorzaak onbekend.

 Met enige regelmaat verschijnen er berichten in de media dat mensen geteisterd worden door wat wordt omschreven als laagfrequent geluid (LFG). De slachtoffers geven aan dat ze heel veel hinder ervaren van brommen en bonzen, soms ook geven ze aan dat het om trillingen gaat. Veelal staan ze alleen in hun ervaringen. Buurtgenoten en hulpverleners horen het niet. Bij de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) melden zich enkele slachtoffers per maand.

Op een door de NSG georganiseerde bijeenkomst in Deventer werd aandacht besteed aan dit ongrijpbare fenomeen. In die gevallen dat in bepaalde wijken in een stad of regio in het buitengebied meerdere mensen hinder ervaren ontstaat het vermoeden dat er een bron in de buurt moet zijn. Soms wijzen de slachtoffer naar een bron, soms ook weten ze het niet. Akoestisch adviseurs doen uitgebreide geluidsmetingen. Daarbij maken ze o.a. gebruik van de NSG Richtlijn Laagfrequent Geluid, waarin naast een onderzoeksmethode ook een toetsingcriterium is aangegeven op welk moment geluid hoorbaar wordt. Dat levert feitelijk weinig op. Nooit wordt een bron gevonden. Daar waar fysici bij het beoordelen van geluidsklachten over lage tonen geen relatie kunnen aantonen met de aanwezigheid van hoorbaar laagfrequent geluid, moet worden gekeken naar andere aspecten die de beschreven ervaringen van gehinderden kunnen verklaren. In die gevallen waar slechts een persoon het geluid waarneemt – meestal ouder dan 40 jaar en vaker vrouw dan man – en waar geen aanwijsbare bron beschikbaar is, moet daarbij naar andere mogelijke oorzaken worden gezocht. Op de bijeenkomst van de Nederlandse Stichting Geluidshinder in Deventer gaven diverse sprekers aan dat de mogelijkheid dat deze mensen last hebben van oorsuizingen niet moet worden uitgesloten.


Download de plaatjes van de voordrachten  van de sprekers op de NSG themabijeenkomst van 24 mei

 

Diverse informatiebronnen

Ik hoor een bromtoon

Geluid als een illusie

Wetenschap op TV over geluiden die niet bestaan (Labyrint VPRO )

Informatie over Tinnitus

Uitleg tinnitus in een video

Therapie voor oorsuizingen (radio interview van The Lancet)

'Medicijn' tegen oorsuizingen 

Implantaat dat o.a. LFG onderdrukt

Rijdende Rechter (TV-programma: horendol)

 

LFG, Rijdende Rechter en NSG

TV-programma De Rijdende Rechter handelde 18 oktober 2011 over een casus waar sprake was van laagfrequent geluid. De NSG in de persoon van Jan Kramer was door mr. Frank Visser te hulp geroepen als deskundige. In juridische zin was de zaak helder. Een oudere alleen wonende vrouw beschuldigt de verhuurder van haar woning dat de centrale verwarmingsinstallatie de oorzaak is van de dreunende geluiden die zij in haar woning als een marteling ervaart. De installatie werd in de hoogste stand in werking gesteld. Niemand ook de huurster niet kon het geluid op dat moment horen. Geluidmetingen waren zinloos. Mede lettend op de inspanningen die de verhuurder zich had getroost luidde de uitspraak dan ook dat de woningbouwvereniging geen blaam trof. Maar daarmee wordt geen recht gedaan aan de bewoonster die met een groot probleem opgezadeld blijft. Op aangeven van Kramer wordt het gehoor van mevrouw getest. Daaruit blijkt dat mevrouw een fors gehoorverlies heeft bij de lage tonen. Dat doet vermoeden dat zij de tonen die zij beschrijft niet zou kunnen horen. Of anders gezegd: als deze tonen er zouden zijn, zouden anderen het zeker moeten horen. En dat laatste is niet het geval. De vraag rijst dan wat hier aan de hand is. Daarom is het navolgende van belang.

CBS of Oliver Sacks syndroom

In 1760 beschreef de Zwitserse filosoof Charles Bonnet als eerste het fenomeen dat we nu het Charles Bonnet Syndroom (CBS) noemen. Zijn grootvader, die door staar bijna blind was, zag toch heel duidelijk overal dingen om zich heen: mensen, vogels, vlinders, maar ook wandtapijten en zelfs complete gebouwen. Kenmerkend van CBS is dat de visuele hallucinaties vaak als leuk en prettig worden ervaren. Bij de auditieve variant ligt dat helaas wat anders. Mensen die lijden aan de auditieve variant van CBS horen muziek die er niet is, maar het kan ook om onbestemde hinderlijke geluiden gaan. Het komt vooral voor bij slechthorende ouderen, maar wordt ook al bij jongere patiënten geconstateerd. Feit is dat CBS alleen voorkomt bij mensen die op één of andere manier slechthorend zijn of op een andere manier geluidsprikkels missen in hun leven. Patiënten met dit syndroom zijn allerminst gek, de hersenen hebben alleen een sterke compensatiedrang wanneer bepaalde prikkels niet binnenkomen. De Britse neuroloog Oliver Sacks beschreef in zijn boek Musicophilia: Tales of Music and the brain (2007) de auditieve variant van CBS en gaf het de term releasehallucinaties mee: het waarnemen van beelden en geluiden bij verminderd zicht of gehoor. Deze variant van CBS wordt daarom ook wel het Oliver Sacks syndroom genoemd. Compensatiedrang Het lijkt erop dat de hersenen van een CBS-patiënt het gebrek aan geluidsprikkels willen compenseren. Zo’n gebrek kan ontstaan bij doofheid, maar ook bijvoorbeeld wanneer een patiënt in een sociaal isolement zit. Als het oor of binnenoor beschadigd is, of als de hersengebieden die het geluid verwerken niet meer in orde zijn, krijgen die hersengebieden minder informatie te verwerken. Dat heet sensorische deprivatie. De hersenen zijn geprogrammeerd om actief te zijn, niet om jarenlang stil te zitten. Wanneer het hersengebied dat geluid verwerkt, de auditieve cortex, lange tijd geen informatie binnenkrijgt, gaat het zelf op zoek naar impulsen. 

Bron CBS: TV-programma Labyrinth (VPRO)

Klem met geluid in het hoofd
In het TV - programma 'Altijd wat' komt een vrouw aan het woord, die ook last heeft van bromgeluid in het hoofd. Ze wil niet verder leven: bekijk de uitzending

Doe een gehoortest online: klik hier

Volg ons via:

Volg ons via Facebook Volg ons via Linkedin Volg ons via Twitter Volg ons via RSS

Geluid in het Nieuws

Dagelijks wordt in diverse media gemeld over geluidshinder. Berichten die ons opvielen of waarvan wij denken dat het voor u van belang kan zijn.

Congres agenda:

Geluidschermen
2016-09-06

NATIONALE GELUIDSHINDERDAG 2016
2016-04-05

Railverkeer en geluid
2015-12-16

Bouwbesluit en Geluid
2015-09-22

Geluid en monitoring
2015-06-23