NSG-persberichten

Gratis adviesdag geluidshinder

Persbericht
International Noise Awareness Day 2017
Gratis adviesdag bestrijding lawaai

Op woensdag 26 april 2017 wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor de gevaren van (on)gewenst lawaai. Die dag geeft de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) samen met het Nederlands Akoestisch Genootschap (NAG) gratis advies aan eenieder die op zoek is naar oplossingen voor zijn of haar geluidsprobleem.
De NSG beschikt over een jarenlange ervaring en heeft veel kennis op het gebied van geluid, geluidshinder en de beheersing daarvan. De stichting maakt het publiek en de politiek bewust van de negatieve gevolgen van geluidsoverlast. Dagelijks beantwoordt de NSG vragen over uiteenlopende vormen van lawaai, zoals burengeluid, geluidsoverlast door recreatieve activiteiten of verkeerslawaai. Het zijn veelvoorkomende ergernissen waarop de NSG een deskundig advies kan uitbrengen. Het NAG beschikt over 500 geluidsexperts uit de industrie, van universiteiten en researchinstituten. Het doel van het NAG is het stimuleren van de ontwikkeling van akoestische technieken en het stimuleren van de wetenschap hieromtrent.

Op International Noise Awareness Day 2017 zijn de medewerkers en vrijwilligers van NSG en NAG telefonisch bereikbaar op 015 301 02 35. Ook via email (info@nsg.nl), Facebook en Twitter kunnen vragen worden gesteld. Informatie en advies worden op die dag zonder kosten verstrekt. De vragen kunnen gaan over:
• Oude etage-woningen met houten draagvloeren en bonkende loopgeluiden
• Geluidsreductie en geluidsisolatie in en om huis
• Het café dat ieder weekend tot laat in de nacht hard muziekgeluid laat horen
• Geluidsoverlast door wegverkeer
• Evenementen en luide muziek met zware basdreun
• Feesten en partijen van de plaatselijke sportclub of het buurthuis
• Geluiddempende ondervloeren
• Geluidsschermen in de eigen tuin
• Hoe het geluid van muziekinstrumenten (vaak piano en percussie) kan worden verminderd
• Welke rechten burgers hebben op een rustige buurt
• Aan welke geluidregels bedrijven en industrie moeten voldoen

Dag van de Stilte
Ook start op de Noise Awareness Day de campagne Oog, oor en hart voor stiltegebieden. Diverse Vlaamse en Nederlandse organisaties werken het komende half jaar samen om aandacht te vragen voor rust en stilte in de natuur en in de stad:
- Wat zijn stiltegebieden?
- Waar liggen ze?
- Hoe kun je ze herkennen?
- Wat kan en mag er niet?
- Waarom zijn ze belangrijk?
- Wat zijn de positieve effecten van stiltebeleving?
Op de laatste zondag van oktober, dit jaar op 29 oktober, vindt de Dag van de Stilte plaats. Deze keer wordt extra aandacht gegeven aan stiltegebieden. Zie voor meer info www.dagvandestilte.nl en de bij dit bericht gevoegde bijlage.


Noot voor de redactie: Voor vragen en meer info kunt u terecht bij: Erik Roelofsen en/of Jan Kramer via info@nsg.nl

 


Extra info bij persbericht Noise Awareness Day

Stiltegebiedencampagne:
Oog, oor en hart voor stilte(gebieden)
Oproep om stilteactiviteiten te organiseren
voor de Dag van de Stilte, 29 oktober 2017

Dag van de Stilte
De Dag van de Stilte vindt dit jaar op 29 oktober plaats. Er wordt dan in Nederland en Vlaanderen op allerlei manieren aandacht gevraagd voor het grote belang van stiltebeleving; voor individuen, in werksituaties, in onze samenleving. Het gaat over stilte in de buitenwereld en innerlijke rust en stilte. Dit jaar is er extra aandacht voor stiltegebieden, de stitegebiedencampagne Oog, oor en hart voor stilte(gebieden). Die bestaat uit diverse onderdelen:

Stilteactiviteit organiseren
Vanaf de Noise Awareness Day wordt iedereen in Vlaanderen en Nederland uitgenodigd om voor de Dag van de Stilte stilteactiviteiten te organiseren; Individuen, organisaties, maar ook gemeentelijke- of provinciale-, rijksoverheden. Er zijn vele soorten stilteactiviteiten mogelijk.
Binnen- en buitenactiviteiten. Organisatoren kunnen zich aanmelden op de websites: voor Nederland. www.dagvandestilte.nl voor Vlaanderen www.waerbeke.be

Reizende stiltegebieden tentoonstelling
In het Groene Hart – het gebied tussen de grote steden Utrecht, Amsterdam en Rotterdam – start 18 mei een reizende tentoonstelling over stiltegebieden, georganiseerd door Stichting het Groene Hart. De tentoonstelling zal in verschillende gemeentehuizen en bibliotheken gemiddeld zes weken te zien zijn.

Website en app
Er wordt gewerkt aan een stiltegebieden website: www.stiltegebieden.eu
en aan een gratis te downloaden app, MoSart app, waarop geluidsmeting en ervaringen in een stiltegebied geregistreerd kunnen worden die daarna in kaart worden gebracht.

Samenwerkende organisaties:
Dag van de Stilte, www.dagvandestilte.nl Stichting Stilte Ned.werk www.stiltened.werk.nl , Nederlandse Stichting voor Geluidshinder, www.nsg.nl, Waerbeke, www.waerbeke.be, Stichting het Groene Hart, www.hetgroenehart.nl.

Bovengenoemde organisaties houden zich ieder op hun eigen manier met leefkwaliteit, stilte en rust thema’s bezig. Waarschijnlijk gaan nog een aantal natuurbehoud, - beheer en - educatieorganisaties meedoen met de stiltegebiedencampagne.

De Randstedelijke Rekenkamer leverde met haar onderzoek over stiltegebiedenbeleid ook een belangrijke bijdrage. http://www.stiltegebiedeninderandstad.nl

contact voor Nederland: info@nsg.nl en info@stiltenedwerk.nl

 

Aantal gemeenten schiet tekort

Aantal gemeenten schiet tekort
Nog steeds geen geluidskaarten vastgesteld
Utrecht, 19 oktober 2007

Ruim drie maanden nadat de wettelijke termijn is verstreken, hebben tien Nederlandse gemeenten nog steeds geen geluidskaart vastgesteld. Acht van hen zeggen inmiddels wel een kaart te hebben maar nog te wachten op de formele vaststelling door B&W. Twee van de 63 gemeenten die op 30 juni jl. een geluidskaart moesten hebben, zijn nog steeds niet zover.
De Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) in Delft vindt dit een verontrustende situatie. De kaarten vormen namelijk de basis voor het opstellen van actieplannen. Die moeten voor 18 mei 2008 gereed zijn. Omdat burgers inspraak moeten krijgen en de gemeenteraad zijn instemming moet verlenen, zullen de conceptactieplannen al begin volgend jaar klaar moeten zijn.

Op 18 juli 2004 werden de regels van de EU-richtlijn Omgevingslawaai in de Nederlandse Wet geluidhinder vastgelegd en van kracht. Daardoor zijn bepaalde overheidsinstanties, waaronder gemeenten, verplicht geluidsbelastingkaarten en actieplannen te maken en daarover met burgers te communiceren. Een geluidsbelastingkaart (kortweg geluidskaart) laat de actuele geluidsbelasting zien in een gemeente of bij een belangrijke geluidsbron. In een actieplan worden de maatregelen beschreven om de geluidsbelasting te beperken. Bij het opstellen van zo’n actieplan moeten de burgers betrokken worden, op zijn minst via inspraak.

Waar geluidskaarten?
Niet voor elke situatie hoeven geluidskaarten en actieplannen te worden gemaakt. In de NSG-brochure ‘Geluidskaarten & Actieplannen’ is aangegeven welke overheden geluidskaarten en actieplannen moeten maken en voor welke soorten geluidsbronnen. Daaruit kan men afleiden of dat ook in zijn/haar situatie moet gebeuren.
Op de NSG-website www.nsg.nl kan men op de pagina Links doorlinken naar de websites van Rijkswaterstaat en ProRail waar men de geluidskaarten van alle (spoor)weggedeelten vindt waarvoor actieplannen worden opgesteld.

Inspraak
Vind je als burger dat in je woonomgeving iets aan de geluidsoverlast moet gebeuren? Heb je last van geluid van een weg, spoorweg of Schiphol? Wil je een natuurgebied beschermen tegen te veel geluid of vind je dat er meer ruimte moet komen voor stilterecreatie? Bij de totstandkoming van actieplannen kunnen burgers hun wensen naar voren brengen en gebruikmaken van de inspraakmogelijkheden. Hoe men dat kan doen, leest men in genoemde (gratis) NSG-brochure die is te downloaden via www.nsg.nl.
Eveneens kan men via deze website de NSG-aanbevelingen voor een ‘goed actieplan’ downloaden. Een extra hulpmiddel voor wie van de inspraak gebruik gaat maken.Noot voor de redactie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met ir. J. Kuiper, info@nsg.nl

Geluidsisolatie vloeren verdient aandacht

Geluidsisolatie vloeren verdient aandacht
Veel onbegrip bij bouwers, adviseurs en bewoners
Delft, 14 december 2006
Hinder door loopgeluiden van buren is voor velen een dagelijkse bron van ergernis. Oorzaken zijn harde vloerbedekking en onaangepast woongedrag, maar vaak ook een geringe geluidsisolatie. Vooral in woningen met houten draagvloeren is dat het geval. Maar ook in de nieuwbouw worden nogal eens verkeerde keuzes gemaakt.
In de nieuwste brochure van de Nederlandse Stichting Geluidshinder is te lezen hoe de geluidsisolatie van vloeren kan worden beoordeeld en op welke wijze deze kan worden verbeterd.

In de nieuwe NSG-brochure ‘Geluidsisolatie - Vloeren’ligt het accent op het verbeteren van de geluidsisolatie van oude etagewoningen met houten woningscheidende draagvloeren. Deze woningen hebben een zeer geringe geluidsisolatie, zowel voor lucht- als contactgeluiden. Bij de renovatie kunnen verkeerde constructies zijn toegepast en verkeerde materiaalkeuzes zijn gedaan. Zo kunnen verend gelegde loopvloeren op een planken draagvloer resonanties oproepen waardoor bij het lopen dreunende geluiden worden opgewekt. Zelfs zachte vloerbedekking of zacht schoeisel lost dit probleem niet op. Voor de verbetering van de geluidsisolatie van houten vloeren moet gekozen worden voor vloerverzwaring en een vrijdragend verlaagd plafond.

Ook wordt ingegaan op nieuwbouwappartementen die zijn uitgerust met een zwevende dekvloer op een betonnen draagvloer. Sinds de aanscherping van de voorschriften voor de contactgeluidsisolatie in het Bouwbesluit van 2003 komen deze constructies steeds vaker voor. Een zwevende dekvloer is een kwetsbare constructie. Tijdens de bouw kunnen gemakkelijk akoestische kortsluitingen ontstaan. Indien de bewoner op een zwevende dekvloer een verende harde vloerbedekking legt, is verbetering van de contactgeluidsisolatie veel minder dan gewenst. Bij de zwevende dekvloeren waar dunne stijve ondervloerproducten zijn toegepast, kunnen bij de lage tonen problemen ontstaan.

 


Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
NSG, Jan Kramer,  e-mail info@nsg.nl

Volg ons via:

Volg ons via Facebook Volg ons via Linkedin Volg ons via Twitter Volg ons via RSS

Geluid in het Nieuws

Dagelijks wordt in diverse media gemeld over geluidshinder. Berichten die ons opvielen of waarvan wij denken dat het voor u van belang kan zijn.

Congres agenda:

Geluidschermen
2016-09-06

NATIONALE GELUIDSHINDERDAG 2016
2016-04-05

Railverkeer en geluid
2015-12-16

Bouwbesluit en Geluid
2015-09-22

Geluid en monitoring
2015-06-23